Jdi na obsah Jdi na menu
 

AKTUÁLNÍ STAV

Po obsahové stránce navázal výzkum v roce 2018 na dosažené výsledky z předchozích let. Podobně jako v roce 2017 byla i v letošním roce věnována značná pozornost studiu pramenů a následnému terénnímu výzkumu, zaměřenému na identifikaci kulturně-historických hodnot krajiny modelově zpracovávaných lokalit. Na základě verifikace škály a charakteristik navrhovaných nižších typologických jednotek HiKK byl vytvořen koncept národní typologie historické kulturní krajiny. Typologie bude podstatnou součástí připravované Metodiky identifikace typologických jednotek historické kulturní krajiny ČR a východiskem pro zpracování připravované monografie Historická kulturní krajina České republiky.

14.11.2018

 

V roce 2017 se pozornost soustředila na studium pramenů a následný terénní výzkum, zaměřený na identifikaci a interpretaci kulturně-historických hodnot krajiny pilotně zpracovávaných lokalit. Ověřovány byly pracovně navržená škála nižších typologických jednotek a kritéria pro jejich vymezování (určující jevy a znaky). Pokračovala též příprava Metodiky identifikace typologických jednotek historické kulturní krajiny ČR a dalších plánovaných výstupů. Dílčí výsledky řešení byly prezentovány v rámci odborných seminářů a konferencí a publikovány.

5.12.2017

 

Na všech pracovištích byly započaty výzkumné práce od března 2016. Řešení projektu probíhá v souladu s uzavřenou smlouvou jak v oblasti naplňování očekávaných cílů, tak z hlediska časového harmonogramu. V souladu se schválenou metodikou byly v letošním roce zahájeny práce na I. etapě řešení. Všechny tři plánované etapy (dílčí cíle) projektu byly rozpracovány do aktivit, postihujících v rámci odsouhlasené metodiky podrobnější časové a věcné kroky. V rámci letos naplněných aktivit řešení byla připravena rešerše odborné literatury k problematice poznání a přístupů k ochraně a typologii historické kulturní krajiny (HiKK), pracovní verze struktury nižších typologických jednotek, vymezení identifikačních znaků a kritérií HiKK ve vazbě na kategorie UNESCO a proveden výběr modelových území reprezentujících škálu navrhovaných nižších typologických jednotek HiKK. Další aktivity byly rozpracovány.

16.11.2016