Jdi na obsah Jdi na menu
 

AKTUÁLNÍ STAV

Dovolujeme si Vás informovat o nové publikaci vydané v rámci projektu DG16P02M034 „Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky“, podporovaného z prostředků MK ČR, na jehož řešení se podílely VÚKOZ Průhonice, v.v.i., NPÚ, FSv ČVUT a ZF MENDELU.

Kniha představuje novou typologii historické kulturní krajiny České republiky, založenou na jejích kulturních charakteristikách. Bylo definováno 34 typů naší historické kulturní krajiny, jejichž specifika jsou ukázána prostřednictvím 120 příkladů. Kniha záměrně nezahrnuje památkové zóny, kterým byla věnována samostatná publikace (2015). Zaměřuje se na jiná území, jak známá, tak neznámá, a ukazuje krajinné bohatství České republiky, které bezpochyby zasluhuje pozornost a zvýšenou péči. Texty doprovází téměř 1200 aktuálních fotografií, map a dalších ilustrací.
Publikaci Historické kulturní krajiny České republiky lze do vyčerpání omezeného nákladu získat v knihovně Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. v Průhonicích. Doporučujeme osobní odběr, v tom případě je kniha předávána oproti podpisu zdarma (v pondělí až pátek od 7:00 do 11:30, případně po domluvě i v jinou dobu – tel. 296 528 334-5, dostalkova@vukoz.cz). Pokud si nemůžete knihu převzít osobně, je třeba předem zaplatit poštovné a balné ve výši 160 Kč. Adresu a číslo účtu Vám sdělíme na výše uvedeném kontaktu.

kniha_hikk_ltitulka.jpg

16.2.2021

 

Řešení projektu v roce 2020 pokračuje v souladu s uzavřenou smlouvou. V  oblasti naplňování očekávaných cílů je dokončováno řešení dvou zbývajících etap projektu (etapy I. a III.), a to v pěti plánovaných aktivitách. Řešení etapy II. bylo dokončeno již v roce 2019. Předpokládáme, že řešení celého projektu bude dokončeno v souladu s časovým harmonogramem do konce roku 2020.

Po obsahové stránce se výzkum zaměřil na dokončení výzkumných prací a především na zpracování zbývajících plánovaných výstupů. Na MK ČR byla certifikována metodika Typologie historické kulturní krajiny České republiky a dokončen schvalovací proces u dvojice v letošním roce předaných map s odborným obsahem. V období 2. 6. – 1. 8. 2020 byla instalovaná na Státním hradě Nové Hrady výstava „Objevujeme krajinu společně s památkáři“, k výstavě byl vydán kriticky katalog. V termínu 10. září 2020 proběhl ve výukovém středisku FSv ČVUT v Telči workshop „Památkový potenciál historické kulturní krajiny ČR – kulturní a památkové hodnoty v obrazu krajiny“. V rámci vedlejších výstupů byly publikovány dva články. Byla dokončena příprava monografie „Historické kulturní krajiny České republiky“. Kniha byla předána do tiskárny s předpokladem vytištění do konce letošního roku. 

9.11.2020

 

Dne  2.června 2020 proběhne v Nových Hradech vernisáž výstavy Objevujeme krajinu společně s památkářikterá byla připravena v rámci výzkumného projektu NAKI Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny ČR. 

23.5.2020

 

Řešení projektu v roce 2019 pokračovalo v souladu s uzavřenou smlouvou. V  oblasti naplňování očekávaných cílů pokračovalo řešení tří etap projektu ve 14 plánovaných aktivitách. V první etapě bude naplněno řešení ve čtyřech plánovaných aktivitách. Předpokládáme, že poslední aktivita první etapy 1601A09 bude podle časového harmonogramu naplněna v  roce 2020. V souladu s  plánem předpokládáme, že bude v letošním roce ukončeno řešení druhé etapy projektu, a to dokončením všech pěti plánovaných aktivit. Ve třetí etapě pokračovalo řešení ve čtyřech plánovaných aktivitách, v souladu s časovým harmonogramem předpokládáme jejich dokončení v roce 2020.

Po obsahové stránce se výzkum zaměřil na dokončení studia pramenů a průzkumných prací, pro identifikaci kulturně-historických hodnot krajiny modelově zpracovávaných lokalit a na zpracování plánovaných výstupů. Na MK ČR bylo předáno k osvědčení osm map s odborným obsahem a k certifikaci metodika Typologie historické kulturní krajiny České republiky.

13.11.2019

 

Po obsahové stránce navázal výzkum v roce 2018 na dosažené výsledky z předchozích let. Podobně jako v roce 2017 byla i v letošním roce věnována značná pozornost studiu pramenů a následnému terénnímu výzkumu, zaměřenému na identifikaci kulturně-historických hodnot krajiny modelově zpracovávaných lokalit. Na základě verifikace škály a charakteristik navrhovaných nižších typologických jednotek HiKK byl vytvořen koncept národní typologie historické kulturní krajiny. Typologie bude podstatnou součástí připravované Metodiky identifikace typologických jednotek historické kulturní krajiny ČR a východiskem pro zpracování připravované monografie Historická kulturní krajina České republiky.

14.11.2018

 

V roce 2017 se pozornost soustředila na studium pramenů a následný terénní výzkum, zaměřený na identifikaci a interpretaci kulturně-historických hodnot krajiny pilotně zpracovávaných lokalit. Ověřovány byly pracovně navržená škála nižších typologických jednotek a kritéria pro jejich vymezování (určující jevy a znaky). Pokračovala též příprava Metodiky identifikace typologických jednotek historické kulturní krajiny ČR a dalších plánovaných výstupů. Dílčí výsledky řešení byly prezentovány v rámci odborných seminářů a konferencí a publikovány.

5.12.2017

 

Na všech pracovištích byly započaty výzkumné práce od března 2016. Řešení projektu probíhá v souladu s uzavřenou smlouvou jak v oblasti naplňování očekávaných cílů, tak z hlediska časového harmonogramu. V souladu se schválenou metodikou byly v letošním roce zahájeny práce na I. etapě řešení. Všechny tři plánované etapy (dílčí cíle) projektu byly rozpracovány do aktivit, postihujících v rámci odsouhlasené metodiky podrobnější časové a věcné kroky. V rámci letos naplněných aktivit řešení byla připravena rešerše odborné literatury k problematice poznání a přístupů k ochraně a typologii historické kulturní krajiny (HiKK), pracovní verze struktury nižších typologických jednotek, vymezení identifikačních znaků a kritérií HiKK ve vazbě na kategorie UNESCO a proveden výběr modelových území reprezentujících škálu navrhovaných nižších typologických jednotek HiKK. Další aktivity byly rozpracovány.

16.11.2016