Jdi na obsah Jdi na menu
 

AKTIVITY

ŘEŠENÉ AKTIVITY V ROCE 2016

V tomto roce bylo zahájeno řešení I. etapy projektu, a to v osmi z devíti plánovaných aktivit. Z tohoto počtu bude v letošním roce řešení naplněno u tří aktivit a u pěti aktivit rozpracováno.

 

Aktivita 1601A01

Shrnutí dosavadního poznání a přístupů v oblasti ochrany a typologie HiKK

V rámci aktivity byla studována dostupná tuzemská i zahraniční literatura, včetně článků a publikací dostupných online. Ze studovaných zdrojů byla zpracována literární rešerše (viz Příloha č. II.), která bude využita při dalším řešení projektu a pro následné zpracování uplatnitelných výsledků.

 

Aktivita 1601A02

Pracovní verze struktury typologických jednotek, vymezení identifikačních znaků a kritérií 

V několika krocích byla připravena struktura podrobnějšího typologického třídění historické kulturní krajiny, vycházející z kategorií UNESCO. Byly vytvořeny pracovní verze struktury nižších typologických jednotek pro krajiny komponované, organicky vyvinuté reliktní, organicky vyvinuté kontinuální a asociativní (viz Přílohy č. III.a, III.b, III.c, III.d). Pro většinu jednotek byl vytvořen soupis identifikačních znaků a kritérií jakožto pracovní podklad pro výzkum historických kulturních krajin v terénu.

 

Aktivita 1601A03

Pilotní výběr území reprezentujících škálu navrhovaných nižších typologických jednotek HiKK v podmínkách ČR (vč. zajištění základních mapových podkladů pro území hodnocená v základní úrovni v I. etapě a podrobně hodnocená území v II. etapě)

V návaznosti na předchozí aktivitu byla vybrána modelová území (viz Příloha č. IV.), jako příklady nižších typologických jednotek (specifických typů a subtypů) historické kulturní krajiny, která budou předmětem dalšího výzkumu v základní úrovni a následně prezentovány ve společné monografii, v rámci workshopů apod. Dvě území z každé kategorie UNESCO budou navíc zkoumána a vyhodnocena v podrobné úrovni a prezentována v dalších plánovaných výstupech – specializovaných mapách a odborných článcích apod. 

 

Aktivita 1601A04

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem 

Bylo zahájeno shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat, ev. z terénní rekognoskace. 

 

Aktivita 1601A05

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny reliktní nebo fosilní

Bylo zahájeno shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat, ev. z terénní rekognoskace. 

 

Aktivita 1601A06

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny kontinuální

Bylo zahájeno shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat, ev. z terénní rekognoskace. 

 

Aktivita 1601A07

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem asociativní kulturní krajiny

Bylo zahájeno shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat, ev. z terénní rekognoskace. 

 

Aktivita 1601A09

Zpracování Metodiky identifikace typologických jednotek historické kulturní krajiny ČR a dalších plánovaných výstupů I. etapy.

V metodické skupině NPÚ byla vytvořena pracovní struktura budoucí metodiky (viz Příloha č. V.), která bude sloužit zejména potřebám památkové péče – orgánům památkové péče i NPÚ jako odborné organizaci.

 

16.11.2016

  

ŘEŠENÉ AKTIVITY V ROCE 2017

V roce 2017 pokračovalo řešení I. etapy projektu, a to v pěti plánovaných aktivitách. Současně bylo zahájeno řešení II. etapy projektu, a to ve čtyřech plánovaných  aktivitách.

 

Etapa I.: Zpracování národní typologie historické kulturní krajiny

1. 3. 2016 - 31. 12. 2020

Cílem je zpracování národní typologie HiKK, která naváže na základní kategorie UNESCO, které podrobněji rozvede a typologicky specifikuje s přihlédnutím k podmínkám ČR.

 

Plnění aktivit vztahujících se k I. etapě v roce 2017

Aktivita 1601A04

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem.

 

Aktivita byla započata v roce 2016. V roce 2017 pokračovalo shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat a z terénní rekognoskace, na pilotních územích Chroustovice, Jičín, Netolická obora a Hlubocko. Ke všem lokalitám byl proveden základní terénní průzkum, vč. dokumentace za použití dronu. Část fotodokumentace byla zpracována do podoby tzv. panoramatické prohlídky a bude využita v připravovaných publikacích a workshopech. Průběžně je k navržené typologii zpracováván katalog znaků typů a subtypů komponované krajiny.

 

Aktivita 1601A05

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny reliktní nebo fosilní.

 

Práce na aktivitě v roce 2017 navázaly na dosažené pracovní výsledky z předchozího roku. Pokračovalo shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny reliktní nebo fosilní a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat, ev. z terénní rekognoskace. Současně je vybraná část reliktní krajiny (neolitické rondely) zpracovávaná jako disertační práce ing. Šestáka z MENDELU.

 

Aktivita 1601A06

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny kontinuální.

 

V letošním roce navázaly práce na zahájené činnosti z roku 2016. Analýzy modelových příkladů zemědělských krajin ovocnářských a chmelařských ukázaly velké nejasnosti v otázkách exaktního vymezení hranic takovýchto typů krajin a v definování zásadních typologických znaků, významných z hlediska kulturních a památkových hodnot krajiny. Tyto otázky byly řešeny nejenom na modelových územích Křivoklátska, Hořického hřbetu (Ostroměřska –Holovous) a Žatecka, ale také na dalších lokalitách, ve kterých se setkávají tendence zániku historických stop krajiny s rozvoje nových znaků, které v kontinuálně se rozvíjející krajině spoluurčují její charakter.


Aktivita 1601A07

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem asociativní kulturní krajiny.

 

Práce na aktivitě v roce 2017 navázaly na dosažené pracovní výsledky z předchozího roku. Pokračovalo shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v modelových územích s převažujícím charakterem asociativní krajiny a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat a z terénní rekognoskace. S využitím vymezených typologických jednotek a soupisu identifikačních znaků a kritérií jsou rozpracována modelová území Jankov, Jáchymov – Mariánská, Bílá Desná, Zvíčina, Knížecí Pláně, Podještědí, Říp, Krajina sv. Prokopa - Čertova brázda, Polná, Chodsko, Sázava – Zlatý kaňon a Soběslavská blata. V Příloze č. III. jsou příkladově prezentovány pracovní výsledky z lokality Sázava – Zlatý kaňon. Výsledky předběžné typologie asociativních krajin prezentovala Ing. Žallmannová na konferenci Green infrastructure (4.-7.4.2017, Orvieto, Italy).

 

Aktivita 1601A09

Zpracování Metodiky identifikace typologických jednotek historické kulturní krajiny ČR a dalších plánovaných výstupů I. etapy.

 

Rozpracování textu metodiky, založeného v roce 2016, bylo v roce 2017 hlavní aktivitou řešitele NPÚ. Proběhly čtyři koordinační schůzky celého týmu NPÚ a tři další schůzky za účasti přizvaných řešitelů z ostatních pracovišť, při nichž bylo projednáváno znění textu včetně teoretických východisek a praktického využití metodického postupu. Připomínky a náměty z ostatních pracovišť jsou do konceptu metodiky postupně začleňovány. Metodika bude dále upravována na základě poznatků z modelových lokalit. Pracovní verze textu metodiky odrážející stav k 15. 11. 2017 je uvedena v příloze č. IV.

 

Etapa II.: Identifikace a dokumentace památkově hodnotných segmentů, struktur a prvků vybraných částí historické kulturní krajiny

1. 1. 2017 - 31. 12. 2019

Cílem etapy je identifikovat a dokumentovat poznatky o hodnotách vybraných historických kulturních krajin (HiKK) s památkovým potenciálem.

 

Plnění aktivit vztahujících se k II. etapě v roce 2017

Aktivita 1702A01

Dokumentace hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem (příkladově dvě typologicky odlišná území).

 

V roce 2017 byl proveden podrobný terénní průzkum a hlubší studium pramenů vč. archivních podkladů a literárních zdrojů na lokalitě Chroustovice. Identifikované kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy byly zpracované v prostředí GIS a v textové příloze. V následujícím roce 2018 bude tento materiál dopracován do podoby mapy s odborným obsahem. Výsledky studia a dokumentace komponované krajiny Chroustovic jsou uvedené v Příloze č. V.

 

Aktivita 1702A02

Dokumentace hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny reliktní nebo fosilní (příkladově dvě typologicky odlišná území).

 

Podrobné terénní průzkumy a dokumentace se zaměřily na vybraná území v Krušnohoří (Přebuz). V rámci archivních průzkumů bylo využito zejména lesních map a map panství. Byly zpracovány dostupné mapové podklady, zejména výběr z map Stabilního katastru, archivních leteckých měřických snímků a aktuálních šikmých leteckých snímků. S využitím jednotné šablony databáze byly založeny mapové projekty GIS, ve kterých probíhá vektorizace vybraných typologických znaků.

 

Aktivita 1702A03

Dokumentace hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny kontinuální (příkladově dvě typologicky odlišná území).

 

Práce byly zahájeny v roce 2017 a jsou úzce spojeny s metodickými východisky Aktivity 1601A06. Práce jsou věnovány identifikaci a interpretaci kulturně-historických hodnot krajiny a územních vazeb ve dvou podrobně řešených lokalitách. Jedná se o Křivoklátsko jako organicky vyvinutou krajinu kontinuální s převahou lesního a lesopolního charakteru a s četnými historickými znaky lesního hospodářství, lovecké krajiny a zemědělské krajiny v rozsáhlých nelesních enklávách. Lesy a lesní krajina patří, pokud nejsou např. součástí komponované krajiny či krajiny asociativní, dle kategorizace kulturních krajin nejčastěji k organicky vzniklé krajině kontinuální, případně reliktní. Ta je na našem území jednoznačně plošně nejrozsáhlejší, přesto bývá z hlediska památkové péče na okraji zájmu. Žádná z našich krajinných památkových zón není zaměřena na lesní krajinu s jejími hodnotami. Druhým modelovým územím je Holovousko jakožto krajina s četnými stopami kontinuálního vývoje, organicky utvářená měnícími se podmínkami kulturně historického vývoje a proměnami hospodářského využití krajiny s ideálními přírodními podmínkami pro pěstování ovoce. Problémem je střet novodobé podoby ovocnářské krajiny s intenzivními sady a původní krajiny s extenzivním ovocnářstvím. Pracovní výsledky studia a dokumentace z lokality Křivoklátsko jsou uvedeny v Příloze č. VI.

 

Aktivita 1702A04

Dokumentace hodnot v územích s převažujícím charakterem asociativní kulturní krajiny (příkladově dvě typologicky odlišná území)

 

V roce 2017 proběhl podrobný terénní průzkum a hlubší studium pramenů vč. archivních podkladů a literárních zdrojů v krajině sv. Prokopa a Čertovy brázdy. Jedná se o asociativní krajinu s duchovním rozměrem, vztahujícím se k počátkům křesťanství na našem území (sv. Prokop, Čertova brázda, Sázavský klášter a další). Identifikované kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy byly zpracované v prostředí GIS a textově. V následujícím roce 2018 bude tento materiál dopracován do podoby mapy s odborným obsahem. Rozpracováno bylo i druhé území - Podještědí, představující asociativní krajinu spojenou s životem významných osobností a inspirujících jejich tvorbu, v tomto případě s životem a dílem spisovatelky Karolíny Světlé. Pracovní výsledky z křesťanské krajiny sv. Prokopa a Čertovy brázdy jsou uvedeny v Příloze č. VII.

 

5.12.2017