Jdi na obsah Jdi na menu
 

AKTIVITY

Řešené aktivity v roce 2016

V tomto roce bylo zahájeno řešení I. etapy projektu, a to v osmi z devíti plánovaných aktivit. Z tohoto počtu bude v letošním roce řešení naplněno u tří aktivit a u pěti aktivit rozpracováno.

 

Aktivita 1601A01

Shrnutí dosavadního poznání a přístupů v oblasti ochrany a typologie HiKK

V rámci aktivity byla studována dostupná tuzemská i zahraniční literatura, včetně článků a publikací dostupných online. Ze studovaných zdrojů byla zpracována literární rešerše (viz Příloha č. II.), která bude využita při dalším řešení projektu a pro následné zpracování uplatnitelných výsledků.

 

Aktivita 1601A02

Pracovní verze struktury typologických jednotek, vymezení identifikačních znaků a kritérií 

V několika krocích byla připravena struktura podrobnějšího typologického třídění historické kulturní krajiny, vycházející z kategorií UNESCO. Byly vytvořeny pracovní verze struktury nižších typologických jednotek pro krajiny komponované, organicky vyvinuté reliktní, organicky vyvinuté kontinuální a asociativní (viz Přílohy č. III.a, III.b, III.c, III.d). Pro většinu jednotek byl vytvořen soupis identifikačních znaků a kritérií jakožto pracovní podklad pro výzkum historických kulturních krajin v terénu.

 

Aktivita 1601A03

Pilotní výběr území reprezentujících škálu navrhovaných nižších typologických jednotek HiKK v podmínkách ČR (vč. zajištění základních mapových podkladů pro území hodnocená v základní úrovni v I. etapě a podrobně hodnocená území v II. etapě)

V návaznosti na předchozí aktivitu byla vybrána modelová území (viz Příloha č. IV.), jako příklady nižších typologických jednotek (specifických typů a subtypů) historické kulturní krajiny, která budou předmětem dalšího výzkumu v základní úrovni a následně prezentovány ve společné monografii, v rámci workshopů apod. Dvě území z každé kategorie UNESCO budou navíc zkoumána a vyhodnocena v podrobné úrovni a prezentována v dalších plánovaných výstupech – specializovaných mapách a odborných článcích apod. 

 

Aktivita 1601A04

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem 

Bylo zahájeno shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat, ev. z terénní rekognoskace. 

 

Aktivita 1601A05

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny reliktní nebo fosilní

Bylo zahájeno shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat, ev. z terénní rekognoskace. 

 

Aktivita 1601A06

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny kontinuální

Bylo zahájeno shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat, ev. z terénní rekognoskace. 

 

Aktivita 1601A07

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem asociativní kulturní krajiny

Bylo zahájeno shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat, ev. z terénní rekognoskace. 

 

Aktivita 1601A09

Zpracování Metodiky identifikace typologických jednotek historické kulturní krajiny ČR a dalších plánovaných výstupů I. etapy.

V metodické skupině NPÚ byla vytvořena pracovní struktura budoucí metodiky (viz Příloha č. V.), která bude sloužit zejména potřebám památkové péče – orgánům památkové péče i NPÚ jako odborné organizaci.

 

16.11.2016