Jdi na obsah Jdi na menu
 

AKTIVITY

přehled aktivit v letech: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

_______________________________________________________________________________________________________

AKTIVITY V ROCE 2020 

 

Rok 2020 je posledním rokem řešení projektu. V tomto roce probíhalo řešení ve dvou projektových etapách (etapy I. a III.), a to v pěti plánovaných aktivitách. Řešení etapy II. bylo dokončeno v roce 2019. Předpokládáme, že řešení celého projektu bude dokončeno v souladu s časovým harmonogramem do konce  roku 2020. Bližší informace o řešených aktivitách v roce 2020 a dosažených výsledcích jsou uvedeny níže.

 

Etapa I.: Zpracování národní typologie historické kulturní krajiny

1. 3. 2016 - 31. 12. 2020

Cílem je zpracování národní typologie HiKK, která naváže na základní kategorie UNESCO, které podrobněji rozvede a typologicky specifikuje s přihlédnutím k podmínkám ČR.

 

Plnění aktivit vztahujících se k I. etapě v roce 2020

Aktivita 1601A09

Zpracování Metodiky identifikace typologických jednotek historické kulturní krajiny ČR a dalších plánovaných výstupů I. etapy.

V  roce 2020 byl úspěšně dokončen certifikační proces metodiky Typologie historické kulturní krajiny České republiky, která byla v souladu s příkazem ministra kultury č. 21/2018 předložena Ministerstvu kultury k certifikaci již dne 3. 9. 2019. Počátkem letošního roku proběhlo několik metodických porad souvisejících s  precizací a finalizací metodiky. Do výsledné verze metodiky předané počátkem března 2020 na MK ČR byly zapracovány připomínky a náměty z obou oponentních posudků.

Metodika byla ze strany MK ČR certifikována dne 18. 6. 2020, kdy bylo vydáno Osvědčení č. 203, pod Čj. MK 401370/2020, Sp. Zn. MK-S 16383/2015 OVV. Následně byla metodika vložena do Národního uložiště šedé literatury (NUŠL). Metodika je přístupná pod trvalým odkazem NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-411124 . Dále je přístupná na internetových stránkách projektu v sekci publikace a výstupy (ke stažení zde).

V rámci vedlejších výstupů byly publikovány dva články:

KUPKA, J. (2019): Římov - South Bohemian Jerusalem. Acta Geoturistica. 10(1), 51-60. ISSN 1338-2292. (ke stažení zde)

ŠANTRŮČKOVÁ, M., SALAŠOVÁ, A., SOKOLOVÁ, K., SEDLÁČEK, J.: Mapping military landscape as a cultural heritage: Case study of the Austerlitz/Slavkov battlefield site. Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 2020, 55(1), 66-76. ISSN 0300-5402. (ke stažení zde)

Oba příspěvky jsou v plném znění přístupné z internetových stránek projektu v sekci publikace a výstupy. V přípravě jsou další články, které budou v rámci výsledků uplatněny po vydání v příslušných časopisech.

SALAŠOVÁ, A., TRPÁKOVÁ, L. Komponované krajiny České republiky a jejich formování. Životné prostredie. Článek (Jost) je v recenzním řízení.

TRPÁKOVÁ, L., FLEKALOVÁ, M., MATĚJKOVÁ, H., ŠESTÁK, O. Identification of potential designed landscapes in Czechia on old maps. Článek je připraven k odeslání do redakce.


 

Etapa III.: Prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny ČR

1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Cílem etapy je posílit povědomí a ochranu hodnot HiKK, jako důležité součásti národní identity, kulturního dědictví a implementace mezinárodních úmluv.

 

Plnění aktivit vztahujících se k III. etapě v roce 2019

Aktivita 1803A02

Uspořádání workshopů k problematice péče o HiKK

V roce 2020 se uskutečnil druhý plánovaný workshop „Památkový potenciál historické kulturní krajiny ČR – kulturní a památkové hodnoty v obrazu krajiny“. Jednodenní workshop proběhl 10. září 2020 ve výukovém středisku FSv ČVUT v Telči. Workshop byl organizován ve spolupráci všech čtyřech pracovišť podílejících se na řešení výzkumného projektu pod garancí ČVUT. Jednání se zúčastnilo 38 odborných pracovníků, vedle řešitelů projektu byli přizváni i další pracovníci z NPÚ a AOPK. Byly zde prezentovány dosažené výsledky výzkumu historických kulturních krajiny v ČR z hlediska jejich památkových hodnot. V návaznosti na navrženou národní typologii HiKK v ČR byla na příkladech historických kulturních krajin představena identifikace typických znaků vybraných typů HiKK. Pozornost byla věnována uplatnění výsledků výzkumu v činnosti orgánů památkové péče i v prezentaci hodnot kulturního dědictví odborné i laické veřejnosti. Zápis, program a další informace o workshopu jsou publikovány na internetových stránkách projektu v sekci publikace a výstupy.

 

Aktivita 1803A03

Zpracování pilotních studií prezentujících možnosti odpovědného nakládání s HiKK

V letošním roce byly připraveny a na MK ČR předloženy dvě specializované mapy s odborným obsahem, jejichž náplní bylo zpracování pilotních návrhů plánu ochrany modelového území a koncepce regenerace tohoto území. Konkrétně se jedná o „Návrh plánu ochrany vybrané části památkové zóny Zahrádecko“ a „Návrh koncepce regenerace vybrané části území památkové zóny Zahrádecko“. Mapy byly zpracovány v prostředí GIS a fyzicky předány včetně všech náležitostí podle Příkazu ministra č. 21/2018 v měřítku 1:5 000 koncem června 2020 na MK ČR k posouzení. Na základě zaslaného stanoviska poradního orgánu MK ČR byla na MK ČR v červenci předána doplněná verze map, obsahově přesahující rámec Vyhlášky MK ČR č. 420/2008 Sb. kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón. Mapy byly opětovně posouzeny a následně odsouhlaseny jako výsledky výzkumu a vývoje ve vazbě na cíle výzkumného projektu, a to dopisem ze dne 23. 10. 2020 Značka MK 64067/2020 OVV. Mapy jsou publikovány na internetových stránkách projektu v sekci publikace a výstupy.

 

Aktivita 1803A04

Uspořádání výstavy na téma prezentace hodnot HiKK veřejnosti, vydání kritického katalogu.

Výstava „Objevujeme krajinu společně s památkáři“ byla instalovaná na Státním hradě Nové Hrady ve výstavním sále, volně přístupném návštěvníkům z hradního nádvoří. Probíhala v období 2. 6. – 1. 8. 2020.

Výstava s kritickým katalogem představily původní výsledky vědeckovýzkumné činnosti a zkušenosti z prezentace historické kulturní krajiny formou edukačních programů, které se uskutečnily v rámci tohoto výzkumného projektu. Výstupy byly připravovány v užším pracovním týmu v letech 2018–2020. Na přípravě výstupů se podílel zejména autorský kolektiv pracovníků Národního památkového ústavu, Územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích. Kromě autorského kolektivu se na přípravě výstavy s kritickým katalogem podíleli další členové širšího týmu výzkumného projektu a externí spolupracovníci.

Výstupy shrnuly inspirativní příklady dobré praxe v oblasti edukace a prezentace historické kulturní krajiny z Čech a zahraničí, dále metodický postup projektového týmu při prezentaci historické kulturní krajiny žákům 2. stupňů základních škol a široké veřejnosti ve dvou vybraných lokalitách, a nakonec realizované edukační programy v krajinné památkové zóně Novohradsko a v krajině sv. Prokopa v okolí Sázavy.

Celková návštěvnost výstavy byla shodná s celkovou návštěvností Státního hradu Nové Hrady ve zvoleném období, a to 8061 osob. Vzhledem k předpokládané návštěvnosti výstavy minimálně 1000 osob uvedené v přihlášce vědeckovýzkumného projektu byla tato povinnost splněna. Výstava byla z důvodu omezení (v souvislosti s COVID-19) instalována bez připravených edukačních pomůcek (model obelisku, výukové puzzle a projektový globus), ty byly následně po oficiálním ukončení výstavy na Státním hradě Nové Hrady převezeny společně s výstavními panely do Novohradského muzea. Výstava, připravené edukační pomůcky a programy pro základní školy a veřejnost nebyly pouze jednorázovou akcí, ale budou nadále k dispozici v prostorách muzea v Nových Hradech pro výuku dětí a pro návštěvníky. Připravené výstavní panely a projektová videa, která dokumentují edukační aktivity realizované v krajinné památkové zóně Novohradsko, jsou ke zhlédnutí na internetových stránkách projektu v sekci edukační programy a výstava.

Na přípravě a vydání kritického katalogu se podíleli stejní autoři jako v případě výstavy. Katalog obsahuje více než 50 tištěných stran vlastního textu. Navíc obsahuje barevné a černobílé fotografie a ilustrace. Katalog byl recenzován a kladně hodnocen odborníky z příslušného oboru (edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví, resp. historické kulturní krajiny). Kritický katalog má přidělené ISBN 978-80-85033-92-2, vyšel tiskem, je registrován v Národní knihovně ČR a je zveřejněn elektronicky na internetových stránkách projektu v sekci publikace a výstupy (ke stažení zde (32 Mb). a Národního památkového ústavu, Územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích (www.npu.cz/cs/uop-ceske-budejovice).

 

 

Aktivita 1803A05

Příprava a zpracování odborné monografie

V letošním roce byla dokončena monografie „Historické kulturní krajiny České republiky“. Kniha o  více jak šesti stech stranách s bohatým obrazovým a mapovým doprovodem volně navazuje na dříve zpracovanou monografii „Krajinné památkové zóny České republiky“, vydanou v roce 2015 v rámci tehdy řešeného výzkumného projektu Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (NAKI kód projektu DF12P01OVV001).

Ve svém uspořádání vychází z paralelně zpracované metodiky Typologie historické kulturní krajiny České republiky, která je pouze rámcově představena v teoretické části knihy. Základním východiskem typologie je způsob ovlivnění krajiny činností člověka. Typologie vymezuje 34 národních typů historické kulturní krajiny, definovaných pro prostředí České republiky, a to v rámci tří kategorií kulturní krajiny, jak jsou využívány pro účely sestavování Seznamu světového dědictví UNESCO.

Bazální část knihy tvoří katalog, zahrnující 120 konkrétních příkladů krajin, ilustrujících rozmanitost, význam a specifické hodnoty národních typů historické kulturní krajiny. Každý typ je představen prostřednictvím nejméně jednoho konkrétního území, většinou je však příkladů zařazeno více. Výklad je v každém z území primárně soustředěn na znaky příslušného typu historické kulturní krajiny.

Většina typů je představena několika příklady území. Ani ty však zdaleka nepokrývají všechny hodnotné krajiny daného typu, které se u nás dochovaly. Jejich potenciál je ještě mnohem větší a není reálné je všechny začlenit do jediné publikace. Jedná se o publikaci volně navazující na výše zmíněnou monografii o krajinných památkových zónách. To je také důvodem, proč jsou v této knize pro představení jednotlivých typů volena především cenná území, jež dosud krajinnými památkovými zónami nejsou.

Knihu zpracoval široký autorský kolektiv, složený z odborných pracovníků všech pracovišť i externích spolupracovníků podílejících se na výzkumném projektu. Byla recenzována dvěma recenzenty z Historického ústavu Akademie věd České republiky a z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Kniha má přidělené ISBN 978-80-87674-32-1. Publikace je určena odborníkům i široké veřejnosti.

Kniha byla předána do tiskárny s předpokladem vytištění do konce letošního roku.

 

_______________________________________________________________________________________________________

AKTIVITY V ROCE 2019 

 

V roce 2019 probíhalo řešení v rámci etap I., II. a III., a to ve 14 plánovaných aktivitách. Předpokládáme, že řešení II. etapy bude v souladu s časovým harmonogramem do konce  roku 2019 dokončeno. Bližší informace o řešených aktivitách v roce 2019 a dosažených pracovních výsledcích jsou uvedeny níže.

 

Etapa I.: Zpracování národní typologie historické kulturní krajiny

1. 3. 2016 - 31. 12. 2020

Cílem je zpracování národní typologie HiKK, která naváže na základní kategorie UNESCO, které podrobněji rozvede a typologicky specifikuje s přihlédnutím k podmínkám ČR.

 

Plnění aktivit vztahujících se k I. etapě v roce 2019

 

Aktivita 1601A04

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem.

Řešení aktivity navázalo na dříve dosažené výsledky, pokračovalo shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to na modelových územích Chroustovice, Hlubocko, Mikulovsko, Jičínsko, Netolicko. Na sledovaných lokalitách proběhl terénní průzkum a ověřování existence znaků a stavu historických krajinných struktur v rámci typů a subtypů HiKK. Řešení aktivity bude v letošním roce dokončeno, získané poznatky budou využity pro zpracování odborné monografie, metodiky a dalších výsledků.

 

Aktivita 1601A05

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny reliktní nebo fosilní.

Práce na aktivitě navázaly na dosažené pracovní výsledky z předchozího období. Pokračovalo shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny reliktní nebo fosilní a jejich předpokládaného územního rozsahu. Terénní průzkum se soustředil na lokality reliktní industriální krajiny: Kutná Hora - Vrchlice, Kutná Hora - Bylanka, Žacléř a Hřebečná. Řešení aktivity bude v letošním roce dokončeno, získané poznatky budou využity pro zpracování odborné monografie, metodiky a dalších výsledků.

 

Aktivita 1601A06

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny kontinuální.

Řešení aktivity navázalo na dříve dosažené výsledky. V roce 2019 byla pozornost zaměřena k těm segmentům typů a podtypů kontinuálně se vyvíjející krajiny, které představují reprezentativní příklady krajiny, určené dominantní vytrvalou plodinou – krajině chmelařské a ovocnářské a zároveň krajině lesní, která je podtypem krajiny, určené dominantní formou využití. Modelovými územími jsou krajiny Stekníku a Postoloprt (chmelařská krajina), Podchlumí – Holovouska a Ostroměřska (krajina ovocnářská) a Křivoklátska (krajina lesní). Práce byly věnovány identifikaci přítomných znaků jednotlivých podtypů a popisu kulturně-historických a památkových hodnot. Poměrně složitá struktura těchto krajin s překrýváním charakteru ovocnářských, chmelařských a lesních krajin s charakterovými znaky krajiny vrchnostenských dvorů i proměny obrazu krajiny vlivem způsobu hospodaření (zejména u ovocnářské krajiny) svědčí o kontinuálním vývoji těchto organicky vyvinutých krajin. Zkoumané lokality byly porovnávány s dalšími kontinuálně se vyvíjejícími krajinami, odpovídajícími sledovaným podtypům. Řešení aktivity bude v letošním roce dokončeno, získané poznatky budou využity pro zpracování odborné monografie, metodiky a dalších výsledků.

 

Aktivita 1601A07

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem asociativní kulturní krajiny.

Práce na aktivitě navázaly na dosažené pracovní výsledky z předchozího období. V roce 2019 pokračovalo studium a shromažďování poznatků a dat, vč. terénní rekognoskace a fotodokumentace dotýkající se kulturních a historických hodnot v modelových územích s převažujícím charakterem asociativní krajiny. Studium se zaměřilo na lokality Jankov, Jáchymov – Mariánská, Vojna u Příbrami, Terezín, Zvíčina, Polná, Knížecí Pláně, Bučina, Javoříčko, Vsetínsko, Vysoká u Příbrami, Jabkenice, Strž, Ratibořice, Podještědí, Říp, Blaník, Budeč a Sázava. Řešení aktivity bude v letošním roce dokončeno, získané poznatky budou využity pro zpracování odborné monografie, metodiky a dalších výsledků.

 

Aktivita 1601A09

Zpracování Metodiky identifikace typologických jednotek historické kulturní krajiny ČR a dalších plánovaných výstupů I. etapy.

Během roku pokračovala intenzivní práce na uspořádání struktury metodiky a precizování navržené typologie – soustavy typů a podtypů historické kulturní krajiny, dopracování jejich charakteristik a přehledu znaků. Obsah metodiky byl opakovaně projednáván na setkáních metodického týmu NPÚ i v rámci schůzek garantů a projektové metodické skupiny. Metodiky byla doplněna o ilustrační fotodokumentaci typů a podtypů historické kulturní krajiny a o vzorové hodnocení modelového území (krajina poutního místa Chlumek u Luže). Kromě modelového území probíhal průzkum dalších lokalit pro ověření a prezentaci metodiky, pozornost byla věnována zejména krajině v okolí města Telče (návrh KPZ z roku 2002).

Dokončená metodika Typologie historické kulturní krajiny České republiky byla dne 3. 9. 2019 v souladu s příkazem ministra kultury č. 21/2018 předložena Ministerstvu kultury k certifikaci. Předložená verze metodiky v rámci avíza je přiložena v sekci Publikace a výstupy. Řešení aktivity bude v souladu s časovým plánem dokončeno v roce 2020.

 

Etapa II.: Identifikace a dokumentace památkově hodnotných segmentů, struktur a prvků vybraných částí historické kulturní krajiny

1. 1. 2017 - 31. 12. 2019

Cílem etapy je identifikovat a dokumentovat poznatky o hodnotách vybraných historických kulturních krajin (HiKK) s památkovým potenciálem.

 

Plnění aktivit vztahujících se k II. etapě v roce 2019

 

Aktivita 1702A01

Dokumentace hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem (příkladově dvě typologicky odlišná území).

Práce na aktivitě navázaly na výsledky z předchozího období. V letošním roce bylo dokončeno podrobné zpracování na obou lokalitách, tj. historické kulturní krajiny Chroustovice, představující typ Esteticky kultivované krajiny v podtypu Geometricky uspořádaná krajina i druhého modelového území – komponované krajiny Hlubocka, představující také typ Esteticky kultivované krajiny, ale v podtypu Idealizovaná přírodní krajina. Získané poznatky byly zpracovány do map s odborným obsahem (Esteticky kultivovaná krajina Hlubocka, Historická kulturní krajina Chroustovice v sekci Publikace a výstupy). Prezentovány jsou tiskovým výstupem a interaktivní mapou na internetových stránkách projektu. Řešení aktivity bude v letošním roce dokončeno.

 

Aktivita 1702A02

Dokumentace hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny reliktní nebo fosilní (příkladově dvě typologicky odlišná území).

Práce na aktivitě navázaly na dosažené pracovní výsledky z předchozího období. Byl realizován srovnávací mapový průzkum a vektorizace Reliktní krajiny Olomouc - Táborové pevnosti Olomouc. Na základě publikované literatury, zpracování digitálního modelu terénního reliéfu z dat leteckého laserového skenování (DMR z dat LLS), vyhodnocení historických leteckých měřických snímků a historických mapových podkladů byly lokalizovány a vektorizovány památkově významné objekty fortové pevnosti Olomouc, ke kterým existuje informace o jejich poloze. Jedná se o příklad typu Militární krajina, podtypu Krajina bastionových a fortových pevností. Obdobným způsobem byla zpracována i lokalita Kutná Hora, která je příkladem typu Industriální krajina, podtypu Krajina hlubinné těžby. Vzhledem k odlišnému charakteru území i hodnot zde byl proveden namísto srovnávacího mapového průzkumu podrobný terénní průzkum. Získané poznatky byly zpracovány do map s odborným obsahem (Reliktní krajina Olomouc, Reliktní krajina Kutná hora v sekci Publikace a výstupy). Prezentovány jsou tiskovým výstupem a interaktivní mapou na internetových stránkách projektu. Řešení aktivity bude v letošním roce dokončeno.

 

Aktivita 1702A03

Dokumentace hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny kontinuální (příkladově dvě typologicky odlišná území).

V letošním roce byly završeny práce z předchozího období. Bylo dokončeno podrobné zpracování na obou lokalitách, tj. ovocnářské krajiny Holovouska a Ostroměřska, která je příkladem typu Krajina určená dominantní vytrvalou zemědělskou kulturou, podtypu Ovocnářská krajina i druhého modelového území – lesní krajiny Křivoklátska, zastupující typ Krajina určená dominantní formou hospodářského využití, podtyp Lesní krajina. Získané poznatky byly zpracovány do map s odborným obsahem (Ovocnářská krajina Holovouska a Ostroměřska, Lesní krajina Křivoklátska v sekci Publikace a výstupy). Prezentovány jsou tiskovým výstupem a interaktivní mapou na internetových stránkách projektu.  Řešení aktivity bude v letošním roce dokončeno.

 

Aktivita 1702A04

Dokumentace hodnot v územích s převažujícím charakterem asociativní kulturní krajiny (příkladově dvě typologicky odlišná území)

Práce na aktivitě završily dosažené výsledky z předchozího období. V letošním roce bylo dokončeno podrobné zpracování na obou lokalitách, tj. krajiny sv. Prokopa, zastupující typ Krajina poutních míst a křesťanských legend i druhého modelového území Podještědí - krajiny Karoliny Světlé, reprezentující typ Krajina se vztahem k významné osobnosti. Získané poznatky byly zpracovány do map s odborným obsahem (Podještědí - kraj Karoliny Světlé, Krajina sv. Prokopa v sekci Publikace a výstupy). Prezentovány jsou tiskovým výstupem a interaktivní mapou na internetových stránkách projektu.  Řešení aktivity bude v letošním roce dokončeno.

 

Aktivita 1802A05

Zpracování specializovaných map s odborným obsahem a dalších plánovaných výstupů II. etapy

V letošním roce bylo dokončeno zpracování všech 8 specializovaných map s odborným obsahem - plánovaných hlavních výstupů v rámci II. etapy řešení projektu. Na MK ČR byly mapy předány v rámci avíza a na základě požadavků zpravodaje dopracovány a doplněny o interaktivní verze. 

Z vedlejších plánovaných výstupů byl již v předchozím období uplatněn jeden recenzovaný článek (Památky a hodnoty v asociativní krajině sv. Prokopa ve středních Čechách v sekci Publikace a výstupy). Druhý plánovaný článek byl publikován v letošním roce. Jedná se o příspěvek Markéty Šantrůčkové, Lucie Bendíkové a Lucie Medková „Památky a hodnoty v asociativní krajině sv. Prokopa ve středních Čechách“ uveřejněný v recenzovaném časopise Životné prostredie.

Po osvědčení specializovaných map bude řešení aktivity dokončeno.

 

Etapa III.: Prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny ČR

1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Cílem etapy je posílit povědomí a ochranu hodnot HiKK, jako důležité součásti národní identity, kulturního dědictví a implementace mezinárodních úmluv.

 

Plnění aktivit vztahujících se k III. etapě v roce 2019

 

Aktivita 1803A02

Uspořádání workshopů k problematice péče o HiKK

V roce 2019 proběhla první fáze obsahové a organizační přípravy druhého plánovaného workshopu, který garantuje ČVUT. Workshop proběhne v dubnu 2020 ve výukovém středisku FSv ČVUT v Telči. Bude jednodenní a budou na něm prezentovány dosažené výsledky v analýzách historických kulturních krajin s výstupy v identifikaci typických znaků podtypů HiKK a vymezení jednotek těchto subtypů jakožto základu pro vymezení památkových hodnot. Pozornost bude věnována uplatnění těchto výsledků v činnosti orgánů památkové péče a v prezentaci hodnot kulturního dědictví odborné i laické veřejnosti. Důležitou cílovou skupinou pro zprostředkování výstupů výzkumu jsou také studenti vysokých škol, zabývajících se krajinným a územním plánováním a památkovou péčí. Řešení aktivity bude v souladu s časovým plánem dokončeno v roce 2020.

 

Aktivita 1803A03

Zpracování pilotních studií prezentujících možnosti odpovědného nakládání s HiKK

V letošním roce byla zahájena příprava ke zpracování studií plánu ochrany modelového území a koncepce regenerace tohoto území. Zpracováním těchto plánů pro území krajinných památkových zón by památková péče dostala do rukou velmi exaktní nástroj pro uplatňování zájmů ochrany HiKK a péče o takovou krajinu. Při výběru modelového území a při zpracování obou studií bude pozornost věnována odhalení problémových stránek obou materiálu a hledání souladu metodických postupů s platnou legislativou. Jako vhodné území se jeví část KPZ Zahrádecko. Řešení aktivity bude v souladu s časovým plánem dokončeno v roce 2020.

 

Aktivita 1803A04

Uspořádání výstavy na téma prezentace hodnot HiKK veřejnosti, vydání kritického katalogu.

V roce 2019 se dařilo průběžně naplňovat časový harmonogram aktivity. V rámci projektu se uskutečnily čtyři zahraniční studijní cesty, do Itálie (město Cortemilia, vesnice Sant´Anna di Valdieri a zámek Barolo), do Německa (park a komponovaná krajina v okolí Bad Muskau) a do Rakouska (dvakrát do přírodovědné expozice v Großschönau). Průběžně byly rovněž shromažďovány inspirace k interpretaci historické kulturní krajiny z českého prostředí. V rámci projektu se Anna Svobodová zúčastnila kurzu interpretačního psaní, který pořádalo Sdružení pro interpretaci místního dědictví. Znalosti a dovednosti z kurzu jsou a budou nadále uplatňované při tvorbě didaktických materiálů k projektu a informačních panelů do výstavy. Do září 2019 byla upřesněna potřebná spolupráce se zapojenými partnery (škola, obecní a městský úřad, místní muzeum apod.) a podrobněji připraveny koncepce edukačních programů v obou základních školách.

Od září 2019 je v Nových Hradech realizován školní výchovně vzdělávací projekt s názvem „Když krajina promluví“ v rámci povinně volitelného semináře „Poznej svůj region“. Výukové hodiny se konají v intervalu 14 dní (kromě prázdnin). Školní projekt zde potrvá do května 2020. Jeho hlavním cílem je směřování žáků k hlubšímu poznání, k uvědomění si hodnot historické kulturní krajiny a k její ochraně. V návaznosti na požadavky a možnosti zapojené sázavské základní školy bude edukační program v krajině sv. Prokopa realizován na jaře 2020 (nejpozději do konce školního roku 2019/2020).

Anna Svobodová ve spolupráci s koordinačním týmem a žáky zapojené ZŠ Nové Hrady průběžně připravuje podklady k plánované výstavě. Výstava bude instalovaná ve výstavním sále na státním hradě Nové Hrady v květnu 2020 a potrvá od 2. 6. 2020 po dobu dvou měsíců. Cíle výzkumného projektu, představení vybraného území (KPZ Novohradsko) a některá doporučení pro interpretaci hodnot historické kulturní krajiny shrnou ve výstavním sále informační panely, autorské práce žáků, videoprezentace a doprovodný edukační program pro laickou veřejnost. Podklady do kritického katalogu jsou průběžně shromažďovány, předpokládáme dokončení dle plánovaných termínů. Řešení aktivity bude v souladu s časovým plánem dokončeno v roce 2020.

 

Aktivita 1803A05

Příprava a zpracování odborné monografie

V roce 2019 pokračovala příprava a zpracování autorských podkladů pro vydání odborné monografie Historická kulturní krajina České republiky, a to ve vazbě na dokončované řešení výše uvedených aktivit (zejména 1601A04 až 1601A07 a 1702A01 až 1702A04). Jednalo se především o pokračování terénních průzkumů, shromažďování a zpracování podkladů, pořízení fotodokumentace a o přípravu mapových podkladů k modelovým územím, která budou prezentována v rámci jednotlivých kapitol knihy. V současnosti probíhají editační a redakční práce, vydání knihy je plánováno na příští rok. Řešení aktivity bude v souladu s časovým plánem dokončeno v roce 2020.

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

AKTIVITY V ROCE 2018.

 

V roce 2018 probíhalo řešení v rámci etap I., II. a III., a to v 16 plánovaných aktivitách. Bližší informace o řešených aktivitách v roce 2018 a dosažených pracovních výsledcích jsou uvedeny níže.

 

Etapa I.: Zpracování národní typologie historické kulturní krajiny

1. 3. 2016 - 31. 12. 2020

Cílem je zpracování národní typologie HiKK, která naváže na základní kategorie UNESCO, které podrobněji rozvede a typologicky specifikuje s přihlédnutím k podmínkám ČR.

 

 

Plnění aktivit vztahujících se k I. etapě v roce 2018

 

Aktivita 1601A04

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem.

Řešení aktivity navázalo na dříve dosažené výsledky, pokračovalo shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to na modelových územích Jičín a Netolická obora. Na sledovaných lokalitách pokračoval terénní průzkum, probíhalo ověřování existence znaků a stavu historických krajinných struktur. Postupně jsou zahajovány práce na dalších lokalitách v rámci verifikovaných typů a subtypů HiKK. Získaná data budou využita pro zpracování odborné monografie, metodiky a dalších výsledků.

 

Aktivita 1601A05

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny reliktní nebo fosilní.

Práce na aktivitě navázaly na dosažené pracovní výsledky z předchozího období. Pokračovalo shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny reliktní nebo fosilní a jejich předpokládaného územního rozsahu. Na základě shromážděných dat, ev. z terénní rekognoskace byla studována reliktní území zemědělsky využívaných a industriálních krajin s hlubinnou těžbou, a to na modelových územích Doupovska, Krkonoš, Kutnohorska, Přebuze a Jáchymovska. Postupně jsou zahajovány práce na dalších lokalitách v rámci verifikovaných typů a subtypů HiKK. Získaná data budou využita pro zpracování odborné monografie, metodiky a dalších výsledků.

 

Aktivita 1601A06

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny kontinuální.

Pokračující práce v oblasti základního popisu hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny kontinuální se zaměřily i na použitelnost výsledků v připravované publikaci. Pozornost byla věnována hledání kulturních hodnot u typů a subtypů krajin určených dominantní vytrvalou plodinou; krajin určených specifickým typem osídlení a formou organizace zemědělské půdy a krajin určených dominantní formou využití. Studovány byly lokality Lnářsko, Prachaticko, Holčovicko a další. Postupně jsou zahajovány práce na dalších lokalitách v rámci verifikovaných typů a subtypů HiKK. Získaná data budou využita pro zpracování odborné monografie, metodiky a dalších výsledků.

 

Aktivita 1601A07

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem asociativní kulturní krajiny.

V roce 2018 pokračovalo studium a shromažďování poznatků a dat, vč. terénní rekognoskace a fotodokumentace dotýkající se kulturních a historických hodnot v modelových územích s převažujícím charakterem asociativní krajiny. Formou subdodávky je prováděna fotodokumentace vybraných částí asociativních krajin z dronu. Studium pokračovalo na lokalitách Jankov, Jáchymov – Mariánská, Desná, Zvíčina, Knížecí Pláně, Podještědí, Říp, Polná, Sázava. Postupně jsou zahajovány práce na dalších lokalitách v rámci verifikovaných typů a subtypů HiKK. Získaná data budou využita pro zpracování odborné monografie, metodiky a dalších výsledků.

 

Aktivita 1801A08

Verifikace škály a charakteristik navrhovaných nižších typologických jednotek HiKK

S využitím výsledků již dříve ukončené aktivity 1601A02 (návrh čtyř dílčích typologií, samostatně pro jednotlivé kategorie/podkategorie podle UNESCO) byl vytvořen koncept národní typologie historické kulturní krajiny, který shrnuje předchozí zjištění a odborné postoje metodických týmů všech čtyř řešitelských subjektů. Koncept byl projednáván a upravován během roku při jednáních garantů a přizvaných metodiků, klíčová byla zejména dvě jednání konaná během měsíce června na půdě VÚKOZ. Pro ověření platnosti navržené typologie byla využita znalost konkrétních modelových lokalit zúčastněnými řešiteli. Výsledná struktura obsahuje 11 typů historické kulturní krajiny, dále členěných na celkem 31 podtypů. K nim je rozpracován a do konce roku bude dokončen přehled znaků, podle kterých lze daný typ/podtyp krajiny v praxi identifikovat, tímto budou práce na aktivitě dokončeny. Zpracovaná typologie bude podstatnou součástí připravované Metodiky identifikace typologických jednotek historické kulturní krajiny ČR (aktivita 1601A09). Verifikovaný přehled typů a podtypů historické kulturní krajiny ČR - pracovní verze odrážející stav k 15. 11. 2018 je uvedena v příloze III.

 

Aktivita 1601A09

Zpracování Metodiky identifikace typologických jednotek historické kulturní krajiny ČR a dalších plánovaných výstupů I. etapy.

Příprava metodiky navázala na práce uskutečněné v předchozím období. Úvod roku 2018 byl věnován rozpracování metodického postupu identifikace typu krajiny, který byl opakovaně projednáván nejprve v úzké součinnosti s kolektivem ČVUT, poté v plénu všech čtyř řešitelů. Koncept metodického řešení byl rovněž ověřován v řešitelském kolektivu NPÚ, rozšířeném o čtyři pracovníky provádějící terénní průzkum vybraných lokalit; vzhledem k univerzálnímu zaměření metodiky na všechny typy krajiny byl přitom sledován průřez různými kategoriemi historické krajiny (např. Janáčkův kraj a obora Hukvaldy, Slavická obora, poutní místa Křemešník a Chlumek u Luže, panství Telč, krajina výrazných plužin v okolí Valštejna). Koncept metodiky byl dále doplňován v návaznosti na zpracovávanou národní typologii historické kulturní krajiny.

Ve Zprávách památkové péče č. 5/2017 byl publikován článek Věry Kučové a Karla Kuči „Úvahy nad průmyslovými krajinami České republiky“, věnovaný industriální krajině a jejím podtypům, jejich identifikaci a případné památkové ochraně. Pozornost je zaměřena na území kontinuálně využívaná i krajiny reliktní. Diskutována je definice průmyslové krajiny s ohledem na její vymezení: rozlišení solitéru v krajině od plošné krajiny určitého typu. Článek  doložen v příloze.

V letošním roce byla dále publikována stať ve sborníku Člověk, stavba a územní plánování 11. Jednalo se o příspěvek Jiřího Kupky s názvem Kulturní hodnoty lesní krajiny. Stať je doložena v příloze.

 

 

Etapa II.: Identifikace a dokumentace památkově hodnotných segmentů, struktur a prvků vybraných částí historické kulturní krajiny

1. 1. 2017 - 31. 12. 2019

Cílem etapy je identifikovat a dokumentovat poznatky o hodnotách vybraných historických kulturních krajin (HiKK) s památkovým potenciálem.

 

Plnění aktivit vztahujících se k II. etapě v roce 2018

 

Aktivita 1702A01

Dokumentace hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem (příkladově dvě typologicky odlišná území).

V roce 2018 byl dokončen podrobný terénní průzkum a hlubší studium pramenů vč. archivních podkladů a literárních zdrojů na lokalitě Chroustovice. Podrobný terénní průzkum pokračoval u druhého modelového území – komponované krajiny Hlubocka, V roce 2019 budou výsledky průzkumů a rozborů krajiny Hlubocka zpracovány do podoby mapy s odborným obsahem. Dokumentované kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy, identifikované v modelovém území Chroustovic byly na MK ČR předány formou výsledku „Specializovanou mapa s odborným obsahem Identifikace kulturně historických hodnot jednotky historické kulturní krajiny - Historická kulturní krajina Chroustovice“ – podrobněji viz Aktivita 1802A05.

 

Aktivita 1702A02

Dokumentace hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny reliktní nebo fosilní (příkladově dvě typologicky odlišná území).

Terénní průzkumy a dokumentace se zaměřily zejména na území Kutnohorska. V rámci archivních průzkumů byla věnována pozornost historickým leteckým měřickým snímkům a georeferencovaným mapám stabilního katastru. V mapových projektech GIS byla věnována pozornost jednotným způsobům vektorizace zájmových ploch a typologickému hodnocení reliktní krajiny.

 

Aktivita 1702A03

Dokumentace hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny kontinuální (příkladově dvě typologicky odlišná území).

V roce 2018 pokračovaly práce na podrobných průzkumech subtypů chmelařské a ovocnářské krajiny Postoloprt, Stekníka, Ostroměřska a Podchlumí (typ krajiny určené dominantní vytrvalou plodinou). U ovocnářské krajiny Podchlumí byla pozornost věnovaná především prolnutí vlivů pěstování a zpracování ovoce v krajině, která poskytuje velmi dobré podmínky pro pěstování třešní, jabloní a dalšího ovoce, do starší zemědělské krajiny, vázané na ještě starší stopy osídlení. V obrazu a struktuře tak vyvstávají stopy původního obrazu a struktury zemědělské polní krajiny Ostroměřské tabule – struktura cest, poloha s formy sídel, poloha hospodářských dvorů a dalších staveb zemědělského hospodářství. Extenzivní formy ovocnářství především na rustikální půdě (polní a luční sady, stromořadí) jsou v některých lokalitách zachovány dodnes a doplňují novodobé formy intenzivních sadů, které vytvořily dnešní obraz ovocnářské krajiny Podchlumí. Dále probíhá zpracování výsledků průzkumů lesní krajiny z lokality Křivoklátsko. Výsledky budou využity při tvorbě specializovaných map s odborným obsahem; kapitol odborné monografie a dalších výstupů.

 

Aktivita 1702A04

Dokumentace hodnot v územích s převažujícím charakterem asociativní kulturní krajiny (příkladově dvě typologicky odlišná území)

V roce 2018 byl dokončen podrobný terénní průzkum a hlubší studium pramenů vč. archivních podkladů a literárních zdrojů v krajině sv. Prokopa. Jedná se o asociativní krajinu reprezentující typ Krajina poutních míst a křesťanských legend. V tomto případě šlo o krajinu mezi Sázavou a Chotouní, spojovanou s legendou o sv. Prokopovi. Podrobný terénní průzkum pokračuje v rámci druhého modelového území - Podještědí, představující typ Krajina se vztahem k významné osobnosti. Zde se jedná o krajinu spojenou s životem a dílem spisovatelky Karolíny Světlé. Dokumentované kulturně historické hodnoty a asociativní jevy, identifikované v krajině sv. Prokopa byly na MK ČR předány formou výsledku „Specializovaná mapa s odborným obsahem Identifikace kulturně historických hodnot jednotky historické kulturní krajiny - Krajina sv. Prokopa“ – podrobněji viz Aktivita 1802A05.

 

 

Aktivita 1802A05

Zpracování specializovaných map s odborným obsahem a dalších plánovaných výstupů II. etapy

V letošním roce byly v předstihu zpracovány dvě specializované mapy s odborným obsahem. Jednalo se o „Specializovanou mapu s odborným obsahem Identifikace kulturně historických hodnot jednotky historické kulturní krajiny - Historická kulturní krajina Chroustovice“, zpracovanou týmem MENDELU a „Specializovanou mapu s odborným obsahem Identifikace kulturně historických hodnot jednotky historické kulturní krajiny - Krajina sv. Prokopa“, zpracovanou týmem VÚKOZ. Na MK ČR byly obě mapy předány rámci avíza k 15. 9. 2018. Mapy v doposud neschválené podobě, a to včetně textových příloh a průvodních zpráv jsou zveřejněny na http://www.hikk-naki.cz/clanky/publikace-a-vystupy/. Dále byly na podkladě vypracovaných specializovaných map vytvořeny interaktivní mapy obou území, které jsou dostupné z téže webové stránky. Jelikož nedošlo do termínu zpracování Periodické průběžné zprávy 2018 ke schválení těchto výsledků budou mapy uplatněny po úspěšném završení schvalovacího procesu.

V roce 2018 byl zaslán k publikaci do časopisu AUC Geographica. rukopis společného článku Šantrůčková, M., Salašová, A., Sokolová, K., Sedláček, J. „Military landscape as a cultural heritage and identification of cultural historical values“ Článek bude uplatněn po jeho vydání.

Ve Zprávách památkové péče byl publikován článek Věry Kučové „Průmyslové krajiny jako součást kulturního dědictví“, věnovaný hodnotám ohrožené industriální krajiny vč. organicky vyvinuté krajiny reliktní a argumentům pro posílení zájmu o dědictví průmyslu v kulturní krajině. Článek je doložen v příloze.

 

 

Etapa III.: Prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny ČR

1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Cílem etapy je posílit povědomí a ochranu hodnot HiKK, jako důležité součásti národní identity, kulturního dědictví a implementace mezinárodních úmluv.

 

Plnění aktivit vztahujících se k III. etapě v roce 2018

 

Aktivita 1803A01

Shrnutí dosavadního poznání a přístupů v oblasti prezentace HiKK

V rámci aktivity 1803A01 byly shromážděny a prostudovány různé formy prezentace historické kulturní krajiny. Následně bylo provedeno shrnutí dosavadního poznání a přístupů v oblasti prezentace. Způsoby prezentace historické kulturní krajiny zahrnují audiovizuální (radio, podcast, dokumentární film, fotografie, malba, vizualizace), orální (báje, pověsti, občanské vzdělávání), hmotné (naučné stezky, výstavy), literární (knihy, články, webové prezentace). Na MENDELU byla zpracována literární rešerše stávajících poznatků týkajících se prezentace HiKK s využitím technologií virtuální reality, rozšířené reality a videomappingu. Uvedené technologie byly rovněž testovány na příkladu komponované krajiny Chroustovic. Výsledky studia byly shrnuty v diplomové práci Ing. Adama Kořistky „Možnosti využití nových technologií zobrazování krajiny v prostorovém plánování“ (vedoucí práce A. Salašová, práce obhájena v roce 2018).

Řešení aktivity bylo v letošním roce dokončeno. Výstup aktivity bude využit při tvorbě publikačních výsledků. Představen je v příloze č. IV.

 

Aktivita 1803A02

Uspořádání workshopů k problematice péče o HiKK

Dne 18. 10. 2018 uspořádala MENDELU za přispění VÚKOZ a NPÚ jednodenní workshop s názvem Péče o historickou kulturní krajinu - Interpretace, prezentace a možnosti obnovy historické kulturní krajiny ČR. Cílem workshopu bylo seznámit interaktivní formou účastníky s problematikou managementu historické kulturní krajiny. Představeny byly dosavadní výsledky projektu v problematice identifikace a typologie historické kulturní krajiny (pracovní verze typologie HiKK, rozbory modelových území), nové metody interpretace a prezentace historické kulturní krajiny formou virtuálních technologií; diskutovány byly současné problémy managementu historické kulturní krajiny a možnosti její ochrany a obnovy. Součástí workshopu bylo praktické představení možností pořizování a následného využití dat leteckého průzkumu (s využitím dronu). Workshopu se účastnilo celkem 31 účastníků z akademického prostředí (studentů, doktorandů a výzkumných pracovníků MENDELU, JĆU České Budějovice a SPU Nitra), územních pracovišť NPÚ, výzkumných institucí (VÚKOZ) a orgánů státní správy (Město Břeclav). Workshop je doložen v příloze.

 

Aktivita 1803A03

Zpracování pilotních studií prezentujících možnosti odpovědného nakládání s HiKK

Při zahájení prací na přípravě pilotních studií Plánu ochrany konkrétního území HiKK a Plánu regenerace (předpokládaný rok uplatnění výsledků 2020) vyvstaly pochybnosti o tom, zdali lze jako příklad možností odpovědného nakládání s historickou kulturní krajinou považovat Plán ochrany, zpracovaný v rozporu s legislativou, která nebyla upravena tak, aby byla umožněna její aplikace v praxi krajinných památkových zón (Vyhl. č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón). Metodika Plánu ochrany, kterou jsme předložili jako jeden z výsledků grantu NAKI I. (Projekt DF12P01OVV001 Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón), nebyla dosud certifikována ani nedošlo k úpravě legislativy, takže plán ochrany zpracovaný podle ní, by nebyl v praxi použitelný a nemohl by sloužit jako pilotní materiál. V rámci žádosti o změnu č. 7 byla proto navržena změna, která předpokládá zpracování specializovaných map s odborným obsahem pro dvě témata, věnovaná podrobným analýzám vybraných jevů v segmentech historické kulturní krajiny a jejich průmětu do ochrany kulturních hodnot. Tyto analýzy a vyhodnocení by se staly nejenom popisem jevů spoluvytvářejících hodnoty a vývoj krajiny, ale též podkladem pro nakládání s krajinou ve smyslu upřesnění cílů péče a usměrnění změn ve struktuře krajiny. Jednalo by se o téma historické kulturní krajiny Dymokurska na rozhraní Královéměstské, Rožďalovické a Milovické tabule – identifikace zaniklých struktur historické kulturní krajiny se zvláštním zřetelem na zadržování vody v krajině. Otázka porovnání dnešního a historického stavu krajiny s přihlédnutím k problematice vody v krajině je u území v severovýchodní části Nymburska velmi aktuální. Druhým tématem je Analýza změn historické kulturní krajiny se strukturálně výraznými plužinami s důrazem na možnosti dalšího rozvoje těchto krajin s udržením a rozvíjením stop členění plužiny jako dokladu historické zemědělské kultivace krajiny. Žádost o změnu č. 7 byla na MK ČR předána v září 2018 a ke dni zpracování Periodické průběžné zprávy 2018 nebylo uzavřeno její posuzování.

 

Aktivita 1803A04

Uspořádání výstavy na téma prezentace hodnot HiKK veřejnosti, vydání kritického katalogu.

Aktivita byla zahájena v polovině roku 2018, odborným koordinátorem je NPÚ – Bc. Anna Svobodová. Po zpracování věcného a časového harmonogramu etapy byl upřesněn obsah této věcné etapy ve prospěch hlubšího zpracování jedné modelové lokality (celoroční spolupráce se základní školou v Nových Hradech na modelovém území krajiny v okolí města, se zastoupením několika různých typů krajiny) a přípravy edukačního programu s průvodcem v lokalitě kolem Sázavského kláštera – v asociativní krajině sv. Prokopa. Byl navázán kontakt se základní školou v Nových Hradech, s jejímiž pedagogy se bude spolupracovat na celoročním výchovně-vzdělávacím programu pro žáky 2. stupně „Když krajina promluví“. Na základě této spolupráce a dalších poznatků budou formulována doporučení pro interpretaci hodnot historické kulturní krajiny směrem k laické veřejnosti. Poznatky budou prezentovány v kritickém katalogu výstavy. Výstava proběhne v létě 2020 v Nových Hradech.

 

Aktivita 1803A05

Příprava a zpracování odborné monografie

Příprava podkladů pro vydání monografie Historická kulturní krajina České republiky probíhala ve vazbě na řešení výše uvedených aktivit (zejména 1601A04 až 1601A07 a 1702A01 až 1702A04), Jednalo se především o shromažďování podkladů, zpracování fotodokumentace a o přípravu mapových podkladů k modelovým územím, která budou v monografii prezentována. Ve vazbě na dosažené výsledky v aktivitě 1801A08 byla v letošním roce rozpracována osnova monografie. Osnova - pracovní verze odrážející stav k 15. 11. 2018 je uvedena v příloze V..

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

AKTIVITY V ROCE 2017.

 

V roce 2017 pokračovalo řešení I. etapy projektu, a to v pěti plánovaných aktivitách. Současně bylo zahájeno řešení II. etapy projektu, a to ve čtyřech plánovaných  aktivitách.

 

Etapa I.: Zpracování národní typologie historické kulturní krajiny

1. 3. 2016 - 31. 12. 2020

Cílem je zpracování národní typologie HiKK, která naváže na základní kategorie UNESCO, které podrobněji rozvede a typologicky specifikuje s přihlédnutím k podmínkám ČR.

 

Plnění aktivit vztahujících se k I. etapě v roce 2017

 

Aktivita 1601A04

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem.

Aktivita byla započata v roce 2016. V roce 2017 pokračovalo shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat a z terénní rekognoskace, na pilotních územích Chroustovice, Jičín, Netolická obora a Hlubocko. Ke všem lokalitám byl proveden základní terénní průzkum, vč. dokumentace za použití dronu. Část fotodokumentace byla zpracována do podoby tzv. panoramatické prohlídky a bude využita v připravovaných publikacích a workshopech. Průběžně je k navržené typologii zpracováván katalog znaků typů a subtypů komponované krajiny.

 

Aktivita 1601A05

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny reliktní nebo fosilní.

Práce na aktivitě v roce 2017 navázaly na dosažené pracovní výsledky z předchozího roku. Pokračovalo shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny reliktní nebo fosilní a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat, ev. z terénní rekognoskace. Současně je vybraná část reliktní krajiny (neolitické rondely) zpracovávaná jako disertační práce ing. Šestáka z MENDELU.

 

Aktivita 1601A06

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny kontinuální.

V letošním roce navázaly práce na zahájené činnosti z roku 2016. Analýzy modelových příkladů zemědělských krajin ovocnářských a chmelařských ukázaly velké nejasnosti v otázkách exaktního vymezení hranic takovýchto typů krajin a v definování zásadních typologických znaků, významných z hlediska kulturních a památkových hodnot krajiny. Tyto otázky byly řešeny nejenom na modelových územích Křivoklátska, Hořického hřbetu (Ostroměřska –Holovous) a Žatecka, ale také na dalších lokalitách, ve kterých se setkávají tendence zániku historických stop krajiny s rozvoje nových znaků, které v kontinuálně se rozvíjející krajině spoluurčují její charakter.


Aktivita 1601A07

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem asociativní kulturní krajiny.

Práce na aktivitě v roce 2017 navázaly na dosažené pracovní výsledky z předchozího roku. Pokračovalo shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v modelových územích s převažujícím charakterem asociativní krajiny a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat a z terénní rekognoskace. S využitím vymezených typologických jednotek a soupisu identifikačních znaků a kritérií jsou rozpracována modelová území Jankov, Jáchymov – Mariánská, Bílá Desná, Zvíčina, Knížecí Pláně, Podještědí, Říp, Krajina sv. Prokopa - Čertova brázda, Polná, Chodsko, Sázava – Zlatý kaňon a Soběslavská blata. V Příloze č. III. jsou příkladově prezentovány pracovní výsledky z lokality Sázava – Zlatý kaňon. Výsledky předběžné typologie asociativních krajin prezentovala Ing. Žallmannová na konferenci Green infrastructure (4.-7.4.2017, Orvieto, Italy).

 

Aktivita 1601A09

Zpracování Metodiky identifikace typologických jednotek historické kulturní krajiny ČR a dalších plánovaných výstupů I. etapy.

Rozpracování textu metodiky, založeného v roce 2016, bylo v roce 2017 hlavní aktivitou řešitele NPÚ. Proběhly čtyři koordinační schůzky celého týmu NPÚ a tři další schůzky za účasti přizvaných řešitelů z ostatních pracovišť, při nichž bylo projednáváno znění textu včetně teoretických východisek a praktického využití metodického postupu. Připomínky a náměty z ostatních pracovišť jsou do konceptu metodiky postupně začleňovány. Metodika bude dále upravována na základě poznatků z modelových lokalit. Pracovní verze textu metodiky odrážející stav k 15. 11. 2017 je uvedena v příloze č. IV.

 

Etapa II.: Identifikace a dokumentace památkově hodnotných segmentů, struktur a prvků vybraných částí historické kulturní krajiny

1. 1. 2017 - 31. 12. 2019

Cílem etapy je identifikovat a dokumentovat poznatky o hodnotách vybraných historických kulturních krajin (HiKK) s památkovým potenciálem.

 

Plnění aktivit vztahujících se k II. etapě v roce 2017

 

Aktivita 1702A01

Dokumentace hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem (příkladově dvě typologicky odlišná území).

V roce 2017 byl proveden podrobný terénní průzkum a hlubší studium pramenů vč. archivních podkladů a literárních zdrojů na lokalitě Chroustovice. Identifikované kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy byly zpracované v prostředí GIS a v textové příloze. V následujícím roce 2018 bude tento materiál dopracován do podoby mapy s odborným obsahem. Výsledky studia a dokumentace komponované krajiny Chroustovic jsou uvedené v Příloze č. V.

 

Aktivita 1702A02

Dokumentace hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny reliktní nebo fosilní (příkladově dvě typologicky odlišná území).

Podrobné terénní průzkumy a dokumentace se zaměřily na vybraná území v Krušnohoří (Přebuz). V rámci archivních průzkumů bylo využito zejména lesních map a map panství. Byly zpracovány dostupné mapové podklady, zejména výběr z map Stabilního katastru, archivních leteckých měřických snímků a aktuálních šikmých leteckých snímků. S využitím jednotné šablony databáze byly založeny mapové projekty GIS, ve kterých probíhá vektorizace vybraných typologických znaků.

 

Aktivita 1702A03

Dokumentace hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny kontinuální (příkladově dvě typologicky odlišná území).

Práce byly zahájeny v roce 2017 a jsou úzce spojeny s metodickými východisky Aktivity 1601A06. Práce jsou věnovány identifikaci a interpretaci kulturně-historických hodnot krajiny a územních vazeb ve dvou podrobně řešených lokalitách. Jedná se o Křivoklátsko jako organicky vyvinutou krajinu kontinuální s převahou lesního a lesopolního charakteru a s četnými historickými znaky lesního hospodářství, lovecké krajiny a zemědělské krajiny v rozsáhlých nelesních enklávách. Lesy a lesní krajina patří, pokud nejsou např. součástí komponované krajiny či krajiny asociativní, dle kategorizace kulturních krajin nejčastěji k organicky vzniklé krajině kontinuální, případně reliktní. Ta je na našem území jednoznačně plošně nejrozsáhlejší, přesto bývá z hlediska památkové péče na okraji zájmu. Žádná z našich krajinných památkových zón není zaměřena na lesní krajinu s jejími hodnotami. Druhým modelovým územím je Holovousko jakožto krajina s četnými stopami kontinuálního vývoje, organicky utvářená měnícími se podmínkami kulturně historického vývoje a proměnami hospodářského využití krajiny s ideálními přírodními podmínkami pro pěstování ovoce. Problémem je střet novodobé podoby ovocnářské krajiny s intenzivními sady a původní krajiny s extenzivním ovocnářstvím. Pracovní výsledky studia a dokumentace z lokality Křivoklátsko jsou uvedeny v Příloze č. VI.

 

Aktivita 1702A04

Dokumentace hodnot v územích s převažujícím charakterem asociativní kulturní krajiny (příkladově dvě typologicky odlišná území)

V roce 2017 proběhl podrobný terénní průzkum a hlubší studium pramenů vč. archivních podkladů a literárních zdrojů v krajině sv. Prokopa a Čertovy brázdy. Jedná se o asociativní krajinu s duchovním rozměrem, vztahujícím se k počátkům křesťanství na našem území (sv. Prokop, Čertova brázda, Sázavský klášter a další). Identifikované kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy byly zpracované v prostředí GIS a textově. V následujícím roce 2018 bude tento materiál dopracován do podoby mapy s odborným obsahem. Rozpracováno bylo i druhé území - Podještědí, představující asociativní krajinu spojenou s životem významných osobností a inspirujících jejich tvorbu, v tomto případě s životem a dílem spisovatelky Karolíny Světlé. Pracovní výsledky z křesťanské krajiny sv. Prokopa a Čertovy brázdy jsou uvedeny v Příloze č. VII.

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

AKTIVITY V ROCE 2016.

 

V tomto roce bylo zahájeno řešení I. etapy projektu, a to v osmi z devíti plánovaných aktivit. Z tohoto počtu bude v letošním roce řešení naplněno u tří aktivit a u pěti aktivit rozpracováno.

 

Aktivita 1601A01

Shrnutí dosavadního poznání a přístupů v oblasti ochrany a typologie HiKK

V rámci aktivity byla studována dostupná tuzemská i zahraniční literatura, včetně článků a publikací dostupných online. Ze studovaných zdrojů byla zpracována literární rešerše (viz Příloha č. II.), která bude využita při dalším řešení projektu a pro následné zpracování uplatnitelných výsledků.

 

Aktivita 1601A02

Pracovní verze struktury typologických jednotek, vymezení identifikačních znaků a kritérií 

V několika krocích byla připravena struktura podrobnějšího typologického třídění historické kulturní krajiny, vycházející z kategorií UNESCO. Byly vytvořeny pracovní verze struktury nižších typologických jednotek pro krajiny komponované, organicky vyvinuté reliktní, organicky vyvinuté kontinuální a asociativní (viz Přílohy č. III.aIII.bIII.cIII.d). Pro většinu jednotek byl vytvořen soupis identifikačních znaků a kritérií jakožto pracovní podklad pro výzkum historických kulturních krajin v terénu.

 

Aktivita 1601A03

Pilotní výběr území reprezentujících škálu navrhovaných nižších typologických jednotek HiKK v podmínkách ČR (vč. zajištění základních mapových podkladů pro území hodnocená v základní úrovni v I. etapě a podrobně hodnocená území v II. etapě)

V návaznosti na předchozí aktivitu byla vybrána modelová území (viz Příloha č. IV.), jako příklady nižších typologických jednotek (specifických typů a subtypů) historické kulturní krajiny, která budou předmětem dalšího výzkumu v základní úrovni a následně prezentovány ve společné monografii, v rámci workshopů apod. Dvě území z každé kategorie UNESCO budou navíc zkoumána a vyhodnocena v podrobné úrovni a prezentována v dalších plánovaných výstupech – specializovaných mapách a odborných článcích apod. 

 

Aktivita 1601A04

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem 

Bylo zahájeno shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat, ev. z terénní rekognoskace. 

 

Aktivita 1601A05

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny reliktní nebo fosilní

Bylo zahájeno shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat, ev. z terénní rekognoskace. 

 

Aktivita 1601A06

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny kontinuální

Bylo zahájeno shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat, ev. z terénní rekognoskace. 

 

Aktivita 1601A07

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem asociativní kulturní krajiny

Bylo zahájeno shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat, ev. z terénní rekognoskace. 

 

Aktivita 1601A09

Zpracování Metodiky identifikace typologických jednotek historické kulturní krajiny ČR a dalších plánovaných výstupů I. etapy.

V metodické skupině NPÚ byla vytvořena pracovní struktura budoucí metodiky (viz Příloha č. V.), která bude sloužit zejména potřebám památkové péče – orgánům památkové péče i NPÚ jako odborné organizaci.