Jdi na obsah Jdi na menu
 

AKTIVITY

přehled aktivit v letech: 2016, 2017, 2018

 AKTIVITY V ROCE 2018.

 

V roce 2018 probíhalo řešení v rámci etap I., II. a III., a to v 16 plánovaných aktivitách. Bližší informace o řešených aktivitách v roce 2018 a dosažených pracovních výsledcích jsou uvedeny níže.

 

Etapa I.: Zpracování národní typologie historické kulturní krajiny

1. 3. 2016 - 31. 12. 2020

Cílem je zpracování národní typologie HiKK, která naváže na základní kategorie UNESCO, které podrobněji rozvede a typologicky specifikuje s přihlédnutím k podmínkám ČR.

 

 

Plnění aktivit vztahujících se k I. etapě v roce 2018

 

Aktivita 1601A04

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem.

 

Řešení aktivity navázalo na dříve dosažené výsledky, pokračovalo shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to na modelových územích Jičín a Netolická obora. Na sledovaných lokalitách pokračoval terénní průzkum, probíhalo ověřování existence znaků a stavu historických krajinných struktur. Postupně jsou zahajovány práce na dalších lokalitách v rámci verifikovaných typů a subtypů HiKK. Získaná data budou využita pro zpracování odborné monografie, metodiky a dalších výsledků.

 

 

Aktivita 1601A05

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny reliktní nebo fosilní.

 

Práce na aktivitě navázaly na dosažené pracovní výsledky z předchozího období. Pokračovalo shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny reliktní nebo fosilní a jejich předpokládaného územního rozsahu. Na základě shromážděných dat, ev. z terénní rekognoskace byla studována reliktní území zemědělsky využívaných a industriálních krajin s hlubinnou těžbou, a to na modelových územích Doupovska, Krkonoš, Kutnohorska, Přebuze a Jáchymovska. Postupně jsou zahajovány práce na dalších lokalitách v rámci verifikovaných typů a subtypů HiKK. Získaná data budou využita pro zpracování odborné monografie, metodiky a dalších výsledků.

 

 

Aktivita 1601A06

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny kontinuální.

 

Pokračující práce v oblasti základního popisu hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny kontinuální se zaměřily i na použitelnost výsledků v připravované publikaci. Pozornost byla věnována hledání kulturních hodnot u typů a subtypů krajin určených dominantní vytrvalou plodinou; krajin určených specifickým typem osídlení a formou organizace zemědělské půdy a krajin určených dominantní formou využití. Studovány byly lokality Lnářsko, Prachaticko, Holčovicko a další. Postupně jsou zahajovány práce na dalších lokalitách v rámci verifikovaných typů a subtypů HiKK. Získaná data budou využita pro zpracování odborné monografie, metodiky a dalších výsledků.

 

 

Aktivita 1601A07

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem asociativní kulturní krajiny.

 

V roce 2018 pokračovalo studium a shromažďování poznatků a dat, vč. terénní rekognoskace a fotodokumentace dotýkající se kulturních a historických hodnot v modelových územích s převažujícím charakterem asociativní krajiny. Formou subdodávky je prováděna fotodokumentace vybraných částí asociativních krajin z dronu. Studium pokračovalo na lokalitách Jankov, Jáchymov – Mariánská, Desná, Zvíčina, Knížecí Pláně, Podještědí, Říp, Polná, Sázava. Postupně jsou zahajovány práce na dalších lokalitách v rámci verifikovaných typů a subtypů HiKK. Získaná data budou využita pro zpracování odborné monografie, metodiky a dalších výsledků.

 

 

Aktivita 1801A08

Verifikace škály a charakteristik navrhovaných nižších typologických jednotek HiKK

 

S využitím výsledků již dříve ukončené aktivity 1601A02 (návrh čtyř dílčích typologií, samostatně pro jednotlivé kategorie/podkategorie podle UNESCO) byl vytvořen koncept národní typologie historické kulturní krajiny, který shrnuje předchozí zjištění a odborné postoje metodických týmů všech čtyř řešitelských subjektů. Koncept byl projednáván a upravován během roku při jednáních garantů a přizvaných metodiků, klíčová byla zejména dvě jednání konaná během měsíce června na půdě VÚKOZ. Pro ověření platnosti navržené typologie byla využita znalost konkrétních modelových lokalit zúčastněnými řešiteli. Výsledná struktura obsahuje 11 typů historické kulturní krajiny, dále členěných na celkem 31 podtypů. K nim je rozpracován a do konce roku bude dokončen přehled znaků, podle kterých lze daný typ/podtyp krajiny v praxi identifikovat, tímto budou práce na aktivitě dokončeny. Zpracovaná typologie bude podstatnou součástí připravované Metodiky identifikace typologických jednotek historické kulturní krajiny ČR (aktivita 1601A09). Verifikovaný přehled typů a podtypů historické kulturní krajiny ČR - pracovní verze odrážející stav k 15. 11. 2018 je uvedena v příloze III.

 

 

Aktivita 1601A09

Zpracování Metodiky identifikace typologických jednotek historické kulturní krajiny ČR a dalších plánovaných výstupů I. etapy.

 

Příprava metodiky navázala na práce uskutečněné v předchozím období. Úvod roku 2018 byl věnován rozpracování metodického postupu identifikace typu krajiny, který byl opakovaně projednáván nejprve v úzké součinnosti s kolektivem ČVUT, poté v plénu všech čtyř řešitelů. Koncept metodického řešení byl rovněž ověřován v řešitelském kolektivu NPÚ, rozšířeném o čtyři pracovníky provádějící terénní průzkum vybraných lokalit; vzhledem k univerzálnímu zaměření metodiky na všechny typy krajiny byl přitom sledován průřez různými kategoriemi historické krajiny (např. Janáčkův kraj a obora Hukvaldy, Slavická obora, poutní místa Křemešník a Chlumek u Luže, panství Telč, krajina výrazných plužin v okolí Valštejna). Koncept metodiky byl dále doplňován v návaznosti na zpracovávanou národní typologii historické kulturní krajiny.

Ve Zprávách památkové péče č. 5/2017 byl publikován článek Věry Kučové a Karla Kuči „Úvahy nad průmyslovými krajinami České republiky“, věnovaný industriální krajině a jejím podtypům, jejich identifikaci a případné památkové ochraně. Pozornost je zaměřena na území kontinuálně využívaná i krajiny reliktní. Diskutována je definice průmyslové krajiny s ohledem na její vymezení: rozlišení solitéru v krajině od plošné krajiny určitého typu. Článek  doložen v příloze.

V letošním roce byla dále publikována stať ve sborníku Člověk, stavba a územní plánování 11. Jednalo se o příspěvek Jiřího Kupky s názvem Kulturní hodnoty lesní krajiny. Stať je doložena v příloze.

 

 

Etapa II.: Identifikace a dokumentace památkově hodnotných segmentů, struktur a prvků vybraných částí historické kulturní krajiny

1. 1. 2017 - 31. 12. 2019

Cílem etapy je identifikovat a dokumentovat poznatky o hodnotách vybraných historických kulturních krajin (HiKK) s památkovým potenciálem.

 

Plnění aktivit vztahujících se k II. etapě v roce 2018

 

Aktivita 1702A01

Dokumentace hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem (příkladově dvě typologicky odlišná území).

 

V roce 2018 byl dokončen podrobný terénní průzkum a hlubší studium pramenů vč. archivních podkladů a literárních zdrojů na lokalitě Chroustovice. Podrobný terénní průzkum pokračoval u druhého modelového území – komponované krajiny Hlubocka, V roce 2019 budou výsledky průzkumů a rozborů krajiny Hlubocka zpracovány do podoby mapy s odborným obsahem. Dokumentované kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy, identifikované v modelovém území Chroustovic byly na MK ČR předány formou výsledku „Specializovanou mapa s odborným obsahem Identifikace kulturně historických hodnot jednotky historické kulturní krajiny - Historická kulturní krajina Chroustovice“ – podrobněji viz Aktivita 1802A05.

 

 

Aktivita 1702A02

Dokumentace hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny reliktní nebo fosilní (příkladově dvě typologicky odlišná území).

 

Terénní průzkumy a dokumentace se zaměřily zejména na území Kutnohorska. V rámci archivních průzkumů byla věnována pozornost historickým leteckým měřickým snímkům a georeferencovaným mapám stabilního katastru. V mapových projektech GIS byla věnována pozornost jednotným způsobům vektorizace zájmových ploch a typologickému hodnocení reliktní krajiny.

 

 

Aktivita 1702A03

Dokumentace hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny kontinuální (příkladově dvě typologicky odlišná území).

 

V roce 2018 pokračovaly práce na podrobných průzkumech subtypů chmelařské a ovocnářské krajiny Postoloprt, Stekníka, Ostroměřska a Podchlumí (typ krajiny určené dominantní vytrvalou plodinou). U ovocnářské krajiny Podchlumí byla pozornost věnovaná především prolnutí vlivů pěstování a zpracování ovoce v krajině, která poskytuje velmi dobré podmínky pro pěstování třešní, jabloní a dalšího ovoce, do starší zemědělské krajiny, vázané na ještě starší stopy osídlení. V obrazu a struktuře tak vyvstávají stopy původního obrazu a struktury zemědělské polní krajiny Ostroměřské tabule – struktura cest, poloha s formy sídel, poloha hospodářských dvorů a dalších staveb zemědělského hospodářství. Extenzivní formy ovocnářství především na rustikální půdě (polní a luční sady, stromořadí) jsou v některých lokalitách zachovány dodnes a doplňují novodobé formy intenzivních sadů, které vytvořily dnešní obraz ovocnářské krajiny Podchlumí. Dále probíhá zpracování výsledků průzkumů lesní krajiny z lokality Křivoklátsko. Výsledky budou využity při tvorbě specializovaných map s odborným obsahem; kapitol odborné monografie a dalších výstupů.

 

 

Aktivita 1702A04

Dokumentace hodnot v územích s převažujícím charakterem asociativní kulturní krajiny (příkladově dvě typologicky odlišná území)

 

V roce 2018 byl dokončen podrobný terénní průzkum a hlubší studium pramenů vč. archivních podkladů a literárních zdrojů v krajině sv. Prokopa. Jedná se o asociativní krajinu reprezentující typ Krajina poutních míst a křesťanských legend. V tomto případě šlo o krajinu mezi Sázavou a Chotouní, spojovanou s legendou o sv. Prokopovi. Podrobný terénní průzkum pokračuje v rámci druhého modelového území - Podještědí, představující typ Krajina se vztahem k významné osobnosti. Zde se jedná o krajinu spojenou s životem a dílem spisovatelky Karolíny Světlé. Dokumentované kulturně historické hodnoty a asociativní jevy, identifikované v krajině sv. Prokopa byly na MK ČR předány formou výsledku „Specializovaná mapa s odborným obsahem Identifikace kulturně historických hodnot jednotky historické kulturní krajiny - Krajina sv. Prokopa“ – podrobněji viz Aktivita 1802A05.

 

 

Aktivita 1802A05

Zpracování specializovaných map s odborným obsahem a dalších plánovaných výstupů II. etapy

 

V letošním roce byly v předstihu zpracovány dvě specializované mapy s odborným obsahem. Jednalo se o „Specializovanou mapu s odborným obsahem Identifikace kulturně historických hodnot jednotky historické kulturní krajiny - Historická kulturní krajina Chroustovice“, zpracovanou týmem MENDELU a „Specializovanou mapu s odborným obsahem Identifikace kulturně historických hodnot jednotky historické kulturní krajiny - Krajina sv. Prokopa“, zpracovanou týmem VÚKOZ. Na MK ČR byly obě mapy předány rámci avíza k 15. 9. 2018. Mapy v doposud neschválené podobě, a to včetně textových příloh a průvodních zpráv jsou zveřejněny na http://www.hikk-naki.cz/clanky/publikace-a-vystupy/. Dále byly na podkladě vypracovaných specializovaných map vytvořeny interaktivní mapy obou území, které jsou dostupné z téže webové stránky. Jelikož nedošlo do termínu zpracování Periodické průběžné zprávy 2018 ke schválení těchto výsledků budou mapy uplatněny po úspěšném završení schvalovacího procesu.

V roce 2018 byl zaslán k publikaci do časopisu AUC Geographica. rukopis společného článku Šantrůčková, M., Salašová, A., Sokolová, K., Sedláček, J. „Military landscape as a cultural heritage and identification of cultural historical values“ Článek bude uplatněn po jeho vydání.

Ve Zprávách památkové péče byl publikován článek Věry Kučové „Průmyslové krajiny jako součást kulturního dědictví“, věnovaný hodnotám ohrožené industriální krajiny vč. organicky vyvinuté krajiny reliktní a argumentům pro posílení zájmu o dědictví průmyslu v kulturní krajině. Článek je doložen v příloze.

 

 

Etapa III.: Prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny ČR

1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Cílem etapy je posílit povědomí a ochranu hodnot HiKK, jako důležité součásti národní identity, kulturního dědictví a implementace mezinárodních úmluv.

 

Plnění aktivit vztahujících se k III. etapě v roce 2018

 

Aktivita 1803A01

Shrnutí dosavadního poznání a přístupů v oblasti prezentace HiKK

 

V rámci aktivity 1803A01 byly shromážděny a prostudovány různé formy prezentace historické kulturní krajiny. Následně bylo provedeno shrnutí dosavadního poznání a přístupů v oblasti prezentace. Způsoby prezentace historické kulturní krajiny zahrnují audiovizuální (radio, podcast, dokumentární film, fotografie, malba, vizualizace), orální (báje, pověsti, občanské vzdělávání), hmotné (naučné stezky, výstavy), literární (knihy, články, webové prezentace). Na MENDELU byla zpracována literární rešerše stávajících poznatků týkajících se prezentace HiKK s využitím technologií virtuální reality, rozšířené reality a videomappingu. Uvedené technologie byly rovněž testovány na příkladu komponované krajiny Chroustovic. Výsledky studia byly shrnuty v diplomové práci Ing. Adama Kořistky „Možnosti využití nových technologií zobrazování krajiny v prostorovém plánování“ (vedoucí práce A. Salašová, práce obhájena v roce 2018).

Řešení aktivity bylo v letošním roce dokončeno. Výstup aktivity bude využit při tvorbě publikačních výsledků. Představen je v příloze č. IV.

 

 

Aktivita 1803A02

Uspořádání workshopů k problematice péče o HiKK

 

Dne 18. 10. 2018 uspořádala MENDELU za přispění VÚKOZ a NPÚ jednodenní workshop s názvem Péče o historickou kulturní krajinu - Interpretace, prezentace a možnosti obnovy historické kulturní krajiny ČR. Cílem workshopu bylo seznámit interaktivní formou účastníky s problematikou managementu historické kulturní krajiny. Představeny byly dosavadní výsledky projektu v problematice identifikace a typologie historické kulturní krajiny (pracovní verze typologie HiKK, rozbory modelových území), nové metody interpretace a prezentace historické kulturní krajiny formou virtuálních technologií; diskutovány byly současné problémy managementu historické kulturní krajiny a možnosti její ochrany a obnovy. Součástí workshopu bylo praktické představení možností pořizování a následného využití dat leteckého průzkumu (s využitím dronu). Workshopu se účastnilo celkem 31 účastníků z akademického prostředí (studentů, doktorandů a výzkumných pracovníků MENDELU, JĆU České Budějovice a SPU Nitra), územních pracovišť NPÚ, výzkumných institucí (VÚKOZ) a orgánů státní správy (Město Břeclav). Workshop je doložen v příloze.

 

 

Aktivita 1803A03

Zpracování pilotních studií prezentujících možnosti odpovědného nakládání s HiKK

 

Při zahájení prací na přípravě pilotních studií Plánu ochrany konkrétního území HiKK a Plánu regenerace (předpokládaný rok uplatnění výsledků 2020) vyvstaly pochybnosti o tom, zdali lze jako příklad možností odpovědného nakládání s historickou kulturní krajinou považovat Plán ochrany, zpracovaný v rozporu s legislativou, která nebyla upravena tak, aby byla umožněna její aplikace v praxi krajinných památkových zón (Vyhl. č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón). Metodika Plánu ochrany, kterou jsme předložili jako jeden z výsledků grantu NAKI I. (Projekt DF12P01OVV001 Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón), nebyla dosud certifikována ani nedošlo k úpravě legislativy, takže plán ochrany zpracovaný podle ní, by nebyl v praxi použitelný a nemohl by sloužit jako pilotní materiál. V rámci žádosti o změnu č. 7 byla proto navržena změna, která předpokládá zpracování specializovaných map s odborným obsahem pro dvě témata, věnovaná podrobným analýzám vybraných jevů v segmentech historické kulturní krajiny a jejich průmětu do ochrany kulturních hodnot. Tyto analýzy a vyhodnocení by se staly nejenom popisem jevů spoluvytvářejících hodnoty a vývoj krajiny, ale též podkladem pro nakládání s krajinou ve smyslu upřesnění cílů péče a usměrnění změn ve struktuře krajiny. Jednalo by se o téma historické kulturní krajiny Dymokurska na rozhraní Královéměstské, Rožďalovické a Milovické tabule – identifikace zaniklých struktur historické kulturní krajiny se zvláštním zřetelem na zadržování vody v krajině. Otázka porovnání dnešního a historického stavu krajiny s přihlédnutím k problematice vody v krajině je u území v severovýchodní části Nymburska velmi aktuální. Druhým tématem je Analýza změn historické kulturní krajiny se strukturálně výraznými plužinami s důrazem na možnosti dalšího rozvoje těchto krajin s udržením a rozvíjením stop členění plužiny jako dokladu historické zemědělské kultivace krajiny. Žádost o změnu č. 7 byla na MK ČR předána v září 2018 a ke dni zpracování Periodické průběžné zprávy 2018 nebylo uzavřeno její posuzování.

 

 

Aktivita 1803A04

Uspořádání výstavy na téma prezentace hodnot HiKK veřejnosti, vydání kritického katalogu.

 

Aktivita byla zahájena v polovině roku 2018, odborným koordinátorem je NPÚ – Bc. Anna Svobodová. Po zpracování věcného a časového harmonogramu etapy byl upřesněn obsah této věcné etapy ve prospěch hlubšího zpracování jedné modelové lokality (celoroční spolupráce se základní školou v Nových Hradech na modelovém území krajiny v okolí města, se zastoupením několika různých typů krajiny) a přípravy edukačního programu s průvodcem v lokalitě kolem Sázavského kláštera – v asociativní krajině sv. Prokopa. Byl navázán kontakt se základní školou v Nových Hradech, s jejímiž pedagogy se bude spolupracovat na celoročním výchovně-vzdělávacím programu pro žáky 2. stupně „Když krajina promluví“. Na základě této spolupráce a dalších poznatků budou formulována doporučení pro interpretaci hodnot historické kulturní krajiny směrem k laické veřejnosti. Poznatky budou prezentovány v kritickém katalogu výstavy. Výstava proběhne v létě 2020 v Nových Hradech.

 

 

Aktivita 1803A05

Příprava a zpracování odborné monografie

 

Příprava podkladů pro vydání monografie Historická kulturní krajina České republiky probíhala ve vazbě na řešení výše uvedených aktivit (zejména 1601A04 až 1601A07 a 1702A01 až 1702A04), Jednalo se především o shromažďování podkladů, zpracování fotodokumentace a o přípravu mapových podkladů k modelovým územím, která budou v monografii prezentována. Ve vazbě na dosažené výsledky v aktivitě 1801A08 byla v letošním roce rozpracována osnova monografie. Osnova - pracovní verze odrážející stav k 15. 11. 2018 je uvedena v příloze V..

 

 AKTIVITY V ROCE 2017.

V roce 2017 pokračovalo řešení I. etapy projektu, a to v pěti plánovaných aktivitách. Současně bylo zahájeno řešení II. etapy projektu, a to ve čtyřech plánovaných  aktivitách.

 

Etapa I.: Zpracování národní typologie historické kulturní krajiny

1. 3. 2016 - 31. 12. 2020

Cílem je zpracování národní typologie HiKK, která naváže na základní kategorie UNESCO, které podrobněji rozvede a typologicky specifikuje s přihlédnutím k podmínkám ČR.

 

Plnění aktivit vztahujících se k I. etapě v roce 2017

Aktivita 1601A04

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem.

 

Aktivita byla započata v roce 2016. V roce 2017 pokračovalo shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat a z terénní rekognoskace, na pilotních územích Chroustovice, Jičín, Netolická obora a Hlubocko. Ke všem lokalitám byl proveden základní terénní průzkum, vč. dokumentace za použití dronu. Část fotodokumentace byla zpracována do podoby tzv. panoramatické prohlídky a bude využita v připravovaných publikacích a workshopech. Průběžně je k navržené typologii zpracováván katalog znaků typů a subtypů komponované krajiny.

 

Aktivita 1601A05

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny reliktní nebo fosilní.

 

Práce na aktivitě v roce 2017 navázaly na dosažené pracovní výsledky z předchozího roku. Pokračovalo shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny reliktní nebo fosilní a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat, ev. z terénní rekognoskace. Současně je vybraná část reliktní krajiny (neolitické rondely) zpracovávaná jako disertační práce ing. Šestáka z MENDELU.

 

Aktivita 1601A06

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny kontinuální.

 

V letošním roce navázaly práce na zahájené činnosti z roku 2016. Analýzy modelových příkladů zemědělských krajin ovocnářských a chmelařských ukázaly velké nejasnosti v otázkách exaktního vymezení hranic takovýchto typů krajin a v definování zásadních typologických znaků, významných z hlediska kulturních a památkových hodnot krajiny. Tyto otázky byly řešeny nejenom na modelových územích Křivoklátska, Hořického hřbetu (Ostroměřska –Holovous) a Žatecka, ale také na dalších lokalitách, ve kterých se setkávají tendence zániku historických stop krajiny s rozvoje nových znaků, které v kontinuálně se rozvíjející krajině spoluurčují její charakter.


Aktivita 1601A07

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem asociativní kulturní krajiny.

 

Práce na aktivitě v roce 2017 navázaly na dosažené pracovní výsledky z předchozího roku. Pokračovalo shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v modelových územích s převažujícím charakterem asociativní krajiny a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat a z terénní rekognoskace. S využitím vymezených typologických jednotek a soupisu identifikačních znaků a kritérií jsou rozpracována modelová území Jankov, Jáchymov – Mariánská, Bílá Desná, Zvíčina, Knížecí Pláně, Podještědí, Říp, Krajina sv. Prokopa - Čertova brázda, Polná, Chodsko, Sázava – Zlatý kaňon a Soběslavská blata. V Příloze č. III. jsou příkladově prezentovány pracovní výsledky z lokality Sázava – Zlatý kaňon. Výsledky předběžné typologie asociativních krajin prezentovala Ing. Žallmannová na konferenci Green infrastructure (4.-7.4.2017, Orvieto, Italy).

 

Aktivita 1601A09

Zpracování Metodiky identifikace typologických jednotek historické kulturní krajiny ČR a dalších plánovaných výstupů I. etapy.

 

Rozpracování textu metodiky, založeného v roce 2016, bylo v roce 2017 hlavní aktivitou řešitele NPÚ. Proběhly čtyři koordinační schůzky celého týmu NPÚ a tři další schůzky za účasti přizvaných řešitelů z ostatních pracovišť, při nichž bylo projednáváno znění textu včetně teoretických východisek a praktického využití metodického postupu. Připomínky a náměty z ostatních pracovišť jsou do konceptu metodiky postupně začleňovány. Metodika bude dále upravována na základě poznatků z modelových lokalit. Pracovní verze textu metodiky odrážející stav k 15. 11. 2017 je uvedena v příloze č. IV.

 

Etapa II.: Identifikace a dokumentace památkově hodnotných segmentů, struktur a prvků vybraných částí historické kulturní krajiny

1. 1. 2017 - 31. 12. 2019

Cílem etapy je identifikovat a dokumentovat poznatky o hodnotách vybraných historických kulturních krajin (HiKK) s památkovým potenciálem.

 

Plnění aktivit vztahujících se k II. etapě v roce 2017

Aktivita 1702A01

Dokumentace hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem (příkladově dvě typologicky odlišná území).

 

V roce 2017 byl proveden podrobný terénní průzkum a hlubší studium pramenů vč. archivních podkladů a literárních zdrojů na lokalitě Chroustovice. Identifikované kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy byly zpracované v prostředí GIS a v textové příloze. V následujícím roce 2018 bude tento materiál dopracován do podoby mapy s odborným obsahem. Výsledky studia a dokumentace komponované krajiny Chroustovic jsou uvedené v Příloze č. V.

 

Aktivita 1702A02

Dokumentace hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny reliktní nebo fosilní (příkladově dvě typologicky odlišná území).

 

Podrobné terénní průzkumy a dokumentace se zaměřily na vybraná území v Krušnohoří (Přebuz). V rámci archivních průzkumů bylo využito zejména lesních map a map panství. Byly zpracovány dostupné mapové podklady, zejména výběr z map Stabilního katastru, archivních leteckých měřických snímků a aktuálních šikmých leteckých snímků. S využitím jednotné šablony databáze byly založeny mapové projekty GIS, ve kterých probíhá vektorizace vybraných typologických znaků.

 

Aktivita 1702A03

Dokumentace hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny kontinuální (příkladově dvě typologicky odlišná území).

 

Práce byly zahájeny v roce 2017 a jsou úzce spojeny s metodickými východisky Aktivity 1601A06. Práce jsou věnovány identifikaci a interpretaci kulturně-historických hodnot krajiny a územních vazeb ve dvou podrobně řešených lokalitách. Jedná se o Křivoklátsko jako organicky vyvinutou krajinu kontinuální s převahou lesního a lesopolního charakteru a s četnými historickými znaky lesního hospodářství, lovecké krajiny a zemědělské krajiny v rozsáhlých nelesních enklávách. Lesy a lesní krajina patří, pokud nejsou např. součástí komponované krajiny či krajiny asociativní, dle kategorizace kulturních krajin nejčastěji k organicky vzniklé krajině kontinuální, případně reliktní. Ta je na našem území jednoznačně plošně nejrozsáhlejší, přesto bývá z hlediska památkové péče na okraji zájmu. Žádná z našich krajinných památkových zón není zaměřena na lesní krajinu s jejími hodnotami. Druhým modelovým územím je Holovousko jakožto krajina s četnými stopami kontinuálního vývoje, organicky utvářená měnícími se podmínkami kulturně historického vývoje a proměnami hospodářského využití krajiny s ideálními přírodními podmínkami pro pěstování ovoce. Problémem je střet novodobé podoby ovocnářské krajiny s intenzivními sady a původní krajiny s extenzivním ovocnářstvím. Pracovní výsledky studia a dokumentace z lokality Křivoklátsko jsou uvedeny v Příloze č. VI.

 

Aktivita 1702A04

Dokumentace hodnot v územích s převažujícím charakterem asociativní kulturní krajiny (příkladově dvě typologicky odlišná území)

 

V roce 2017 proběhl podrobný terénní průzkum a hlubší studium pramenů vč. archivních podkladů a literárních zdrojů v krajině sv. Prokopa a Čertovy brázdy. Jedná se o asociativní krajinu s duchovním rozměrem, vztahujícím se k počátkům křesťanství na našem území (sv. Prokop, Čertova brázda, Sázavský klášter a další). Identifikované kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy byly zpracované v prostředí GIS a textově. V následujícím roce 2018 bude tento materiál dopracován do podoby mapy s odborným obsahem. Rozpracováno bylo i druhé území - Podještědí, představující asociativní krajinu spojenou s životem významných osobností a inspirujících jejich tvorbu, v tomto případě s životem a dílem spisovatelky Karolíny Světlé. Pracovní výsledky z křesťanské krajiny sv. Prokopa a Čertovy brázdy jsou uvedeny v Příloze č. VII.

 

 AKTIVITY V ROCE 2016.

V tomto roce bylo zahájeno řešení I. etapy projektu, a to v osmi z devíti plánovaných aktivit. Z tohoto počtu bude v letošním roce řešení naplněno u tří aktivit a u pěti aktivit rozpracováno.

 

Aktivita 1601A01

Shrnutí dosavadního poznání a přístupů v oblasti ochrany a typologie HiKK

V rámci aktivity byla studována dostupná tuzemská i zahraniční literatura, včetně článků a publikací dostupných online. Ze studovaných zdrojů byla zpracována literární rešerše (viz Příloha č. II.), která bude využita při dalším řešení projektu a pro následné zpracování uplatnitelných výsledků.

 

Aktivita 1601A02

Pracovní verze struktury typologických jednotek, vymezení identifikačních znaků a kritérií 

V několika krocích byla připravena struktura podrobnějšího typologického třídění historické kulturní krajiny, vycházející z kategorií UNESCO. Byly vytvořeny pracovní verze struktury nižších typologických jednotek pro krajiny komponované, organicky vyvinuté reliktní, organicky vyvinuté kontinuální a asociativní (viz Přílohy č. III.aIII.bIII.cIII.d). Pro většinu jednotek byl vytvořen soupis identifikačních znaků a kritérií jakožto pracovní podklad pro výzkum historických kulturních krajin v terénu.

 

Aktivita 1601A03

Pilotní výběr území reprezentujících škálu navrhovaných nižších typologických jednotek HiKK v podmínkách ČR (vč. zajištění základních mapových podkladů pro území hodnocená v základní úrovni v I. etapě a podrobně hodnocená území v II. etapě)

V návaznosti na předchozí aktivitu byla vybrána modelová území (viz Příloha č. IV.), jako příklady nižších typologických jednotek (specifických typů a subtypů) historické kulturní krajiny, která budou předmětem dalšího výzkumu v základní úrovni a následně prezentovány ve společné monografii, v rámci workshopů apod. Dvě území z každé kategorie UNESCO budou navíc zkoumána a vyhodnocena v podrobné úrovni a prezentována v dalších plánovaných výstupech – specializovaných mapách a odborných článcích apod. 

 

Aktivita 1601A04

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem 

Bylo zahájeno shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat, ev. z terénní rekognoskace. 

 

Aktivita 1601A05

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny reliktní nebo fosilní

Bylo zahájeno shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat, ev. z terénní rekognoskace. 

 

Aktivita 1601A06

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem organicky vyvinuté krajiny kontinuální

Bylo zahájeno shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat, ev. z terénní rekognoskace. 

 

Aktivita 1601A07

Návrh nižších typologických jednotek HiKK a základní popis hodnot v územích s převažujícím charakterem asociativní kulturní krajiny

Bylo zahájeno shromažďování poznatků, dotýkající se hodnot v územích s převažujícím charakterem komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem a jejich předpokládaného územního rozsahu, a to z dostupných dat, ev. z terénní rekognoskace. 

 

Aktivita 1601A09

Zpracování Metodiky identifikace typologických jednotek historické kulturní krajiny ČR a dalších plánovaných výstupů I. etapy.

V metodické skupině NPÚ byla vytvořena pracovní struktura budoucí metodiky (viz Příloha č. V.), která bude sloužit zejména potřebám památkové péče – orgánům památkové péče i NPÚ jako odborné organizaci.